Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Zápisnica

zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,

konaného dňa : 13.09.2012  na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starostu  privítal 8  prítomných poslancov na zasadaní OZ a oboznámil ich s programom zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

1. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Pavol Otruba a Stanislav Žúbor.

2. Určenie zapisovateľa: Anton Drengubiak.

3. Určenie overovateľov  zápisnice: Tibor Bílek a Ambróz Otruba.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:

– p. starosta predniesol nasledovné žiadosti

1) Žiadosť o súhlasné stanovisko obce k odkúpeniu pozemku C KN parc. č. 1748/2, ostatné plochy o výmere 256 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred od  Slovenského pozemkového fondu  pre p. Pavla Mandinca, Dolina 122, Zázrivá pod mobilný predajný stánok syrových výrobkov. Vzhľadom k tomu, že obec chce v susedstve predmetného pozemku vybudovať chodník pre peších, nie je zrejmá presná hranica obidvoch pozemkov, poslanci vzali žiadosť na vedomie, za hlasovali 7 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania.

2) Žiadosť Lesov SR, OZ Námestovo o zmenu účelu užívania lesnej cesty Zázrivá – Oravská Lesná,  aby neslúžila na verejné užívanie, iba pre potreby lesov, poslanci rozhodli  žiadosť neschváliť,  za hlasovali 7 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania.

3) Žiadosť o odpredaj obecného pozemku pod trafostanicu v k. ú. Zázrivá, Ráztoky pre SSE-D, a.s., Žilina, poslanci schválili za  cenu v zmysle VZN o cenách pozemkov, za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

4) Žiadosť p. Žofie Matúšovej, Stred 40, Zázrivá  o preplatenie platby za vyprázdnenie septika a preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu, poslanci vzali žiadosť na vedomie, za hlasovali všetci 8 poslanci.

5) P. starosta navrhol, aby bolo prijaté , že Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje, že obec Zázrivá ručí na poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka prístup Leader os 4, vo výške 11 500,00 € pre ručiteľov na základe požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Platnosť ručenia končí  zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje, tzn. Uzatvorením Integrovanej stratégie rozvoja územia.

Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

P. starosta informoval o:

– problémoch, ktoré vznikli pri projekte rekonštrukcie budov základnej školy, jej zateplovaní, o pravdepodobnom vrátení celej poskytnutej sumy z fondov formou splátok,

– o oprave cesty, vybudovaní chodníkov v časti pred Soliskom po budovu Urbáru, dažďovej a splaškovej kanalizácii,

– o potrebe navýšenia poplatku v Materskej škole na sumu 10.-€ na dieťa a mesiac, doposiaľ bol poplatok 6.-€, všetci 8 prítomní poslanci schválili navrhnutý poplatok 10.-€.

5. – 6. Interpelácie poslancov, diskusia:

– p. Jozef Červeň navrhol opraviť zábradlie na lavici do Janťákov, ďalej o probléme parkovania vozidiel na autobusovom nástupišti, o potrebe vyznačenia parkovacích miest a potrebe prejednania parkovania vozidiel návštevníkov Soliska a Skaly, poslanci rozhodli vyznačiť parkovacie miesta na autobusovom nástupišti a predvolať prevádzkovateľov objektov „Soliska“ a „Skaly“ na prejednanie parkovania  vozidiel ich návštevníkov,

– p. Anton Drengubika vzniesol pripomienku na posunutie prvého ranného autobusového spoja a to o 5 minút skôr z Ústredia do Párnice,  aby cestujúci stihli prípoj na vlak,

– p. Ing. Miroslav Macek mal pripomienku k parkovaniu autobusu u Milan Polláka v Doline.

JUDr. Matúš Mních – starosta  obce  Zázrivá

Zapísal:  Anton Drengubiak

Overovatelia zápisnice:  Tibor Bílek, Ambróz Otruba

na stiahnutie v PDF