Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 11.12.2014

Zápisnica
zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 11. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, hl. kontrolór navrhol doplniť program o bod: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá na 1. polrok 2015, a takto upravený program bol aj všetkými 7 poslancami schválený. ( 2 poslanci sa nezúčastnili zasadania, ospravedlnili sa a to : p. Mgr. Marek Bílek a p. Bc. Jozef Jurík).

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Jana Pazderová a Ing. Radovan Lupták.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Anton Drengubiak ,  člen: Stanislav Žúbor a Ambróz Otruba.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– žiadosti predniesol prednosta úradu Ing. Ján Žúbor:
1.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie vianočných darčekov pre
klientov Domu Charitas Zázrivá vo výške 200.- €. OZ schválilo a za hlasovali všetci 7
prítomní poslanci.
2.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie vianočných darčekov pre
klientov Domova soc. služieb  Havrania  vo výške 300.- €. OZ schválilo a za hlasovali všetci 7  prítomní poslanci.
3.  Žiadosť o prenájom obecných priestorov v Dome služieb / priestory bývalej knižnice / za
účelom zriadenia nefajčiarskeho café baru žiadateľke Tatiane Prílepkovej, Zázrivá, Havrania. Nakoľko uvedené priestory sú nevyužívané, OZ žiadosť schválilo a za hlasovali všetci 7  prítomní poslanci.
4. OZ rozhodlo neschváliť žiadosť p. Jozefa Kôpku, Petrová 27, Zázrivá o prenájom časti parcely č. E KN  20967/5, vodná plocha o výmere 100 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred. V žiadosti nebol uvedený účel využitia prenajatého pozemku, tiež pozemok je pri štátnej ceste II. Triedy v jej ochrannom pásme,  ako aj v blízkosti zastávky SAD. Za neschválenie žiadosti hlasovali všetci 7 prítomní poslanci OZ.
5. Na zasadaní sa zúčastnili členovia petičného výboru – petície občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy p. Jozef Jurík st., p. Valéria Juríková a p. Katarína Barienčíková. P. Jozef Jurík st. informoval, že na petíciu nedostali písomnú odpoveď, načo reagoval p. starosta, že v uznesení z minulého zasadania OZ je uvedené, že OZ berie petíciu na vedomie. P. starosta mu pošle čo najskôr písomnú odpoveď. P. Jozef Jurík st., p. Juríková Valéria a aj p. Katarína Barienčíková trvajú na tom, aby sa materská škola ponechala v doterajších priestoroch, tieto priestory nech sa rekonštruujú ( výmena okien, zateplenia budovy, rekonštrukcia kúrenia ), načo treba využiť výzvy štátu na financovanie materských škôl. P. starosta uviedol, že bude trvať na zlúčení MŠ zo ZŠ a následne s jej presťahovaním do nevyužitých priestorov v jednom pavilóne základnej školy a to hlavne z ekonomického hľadiska ( energie, pracovné sily, vozenie stravy zo základnej  školy do materskej školy, využitie priestorov školy na materskú školu, budovu terajšej materskej školy bude potom možné využiť na iný účel…). P. Valéria Juríková a p. Katarína Barienčíková trvajú na tom, že pre deti materskej školy sú najvhodnejšie terajšie priestory, ktoré boli na tento účel aj vybudované, deti v terajších priestoroch majú väčší kľud, ako keď budú v jednej budove so žiakmi základnej školy, ktorými budú vyrušované, čo potvrdí aj psychológ. P. Anton Drengubiak, ako aj p. Ambróz Otruba uviedli, že stále sa opakuje to  isté, treba hľadať a urobiť kroky k nejakému riešeniu, vypracovať kalkuláciu nákladov materskej školy, kalkuláciu nákladov na jej presťahovanie do priestorov základnej školy, zvolať k danej téme verejný hovor, prípadne miestne referendum.
– p. Ing. Radovan Lupták navrhol, aby OZ poverilo p. starostu nasledovným:
zabezpečiť vypracovanie  štúdie Materskej školy ( jej rekonštrukcie, zateplenia ) vrátane rozpočtu a architektonickej štúdie na rekonštrukciu priestorov v Základnej škole pre potreby umiestnenia Materskej školy do budovy Základnej školy vrátane rozpočtu, zabezpečenie odborného stanoviska psychológa a hygienika k presťahovaniu MŠ do ZŠ, kalkulácie nákladov na prevádzku ( v doterajších priestoroch ), plánované – možné využitie nevyužitých priestorov v ZŠ, MŠ ( po jej prípadnom presťahovaní do ZŠ ) a zvolanie verejného hovoru s občanmi najneskôr do konca mája 2015 k uvedeným témam. Za uvedené aj všetci 7 prítomní poslanci zahlasovali.

5. Dodatok č. 1  k  VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na  území obce   Zázrivá:
– OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci. ( p. Peter Štyrák musel odísť do práce).

6.  VZN obce Zázrivá o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zázrivá:
– OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

7.  VZN obce Zázrivá o určení školských obvodov:
– OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

8.  Schválenie platu starostovi obce Zázrivá a schválenie poskytovania stravných lístkov starostovi obce:
– OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Stravné lístky starostovi obce Zázrivá: – OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

9. Správu Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, predniesol starosta obce . OZ ju vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

10. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013, predniesol starosta obce . OZ ju vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

11. Konsolidovanú výročnú správu obce Zázrivá za rok 2013,  predniesol starosta obce . OZ ju vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

12. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2015 – 2017: p. starosta predniesol :
– Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 6 na zmenu rozpočtu ZŠ Zázrivá na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 7 na zmenu rozpočtu ZŠ Zázrivá na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Rozpočtové opatrenie č. 8 na zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2014 – presun rozpočtových  prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov. OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Úpravu rozpočtu Školského klubu detí  na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Úpravu rozpočtu Školskej jedálne  na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– Návrh na Úpravu rozpočtu Centra voľného času  na rok 2014: OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– p. starosta informoval o príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce :
Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2015 – 2017 OZ schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

13. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2015 – 2017:
– predniesol ho hlavný kontrolór obce p. Mgr. Jozef Kazárik a je prílohou tejto zápisnice. OZ uvedené stanovisko vzalo na vedomie a za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá na 1. polrok 2015: predniesol ho hlavný kontrolór obce p. Mgr. Jozef Kazárik a je prílohou tejto zápisnice. OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

14. – 15. Interpelácie poslancov a diskusia:
p. Pavol Láštic vystúpil s nasledovnými pripomienkami:
– stále sa zvyšujú dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, p. starosta mu odpovedal, že tohto roku sa dane ani poplatky za komunálny odpad nezvyšovali,
– že cintorínske poplatky sa vyberajú a načo sa minuli, p. starosta mu odpovedal, že sú vedené na osobitnom účte a čerpajú sa postupne na údržbu cintorínov,
– že mu chýba podpora starým ľuďom, napr. znížiť poplatky za komunálny odpad u starých ľudí na polovicu. Odpovedal mu prednosta úradu Ing. Ján Žúbor, že prípadné zníženie poplatkov  starým ľuďom bude možné riešiť v roku 2015 prijatím Všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá o výške poplatkov za komunálne odpady na rok 2016, avšak náklady obce na odvoz a likvidáciu sú takmer dvakrát vyššie, ako sa vyberú poplatky v danom roku,
– chýba mu VZN o znečisťovaní potokov v jednotlivých osadách a to vypúšťaním odpadových vôd z výroby korbáčikov, ale aj vyhadzovanie plastových fliaš, vriec a pod. do potokov, trávy, pilín  a iných odpadov,
– tiež navrhuje robiť kultúrne a iné obecné akcie úspornejšie.
– Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol návrh na:   Obvody poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 v obci Zázrivá. OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.
– p. starosta navrhol, aby sa 19. 12. 2014 uskutočnilo ďalšie zasadanie OZ  o 15.30. hod. na obecnom úrade v Zázrivej, na ktorom zloží sľub novozvolený poslanec p. Mgr. Marek Bílek.

16. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p, Anton Drengubiak. OZ ho schválilo a za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci.

17. Záver: p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor                                           JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:    Jana  Pazderová                     Ing.  Radovan  Lupták

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

2014-12-11 Zapisnica OZ