Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 15. 08. 2014
na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.

3.Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Ing. Miroslav Macek a Stanislav
Žúbor.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1) Odpredaj neknihovaného pozemku žiadateľke p. Viere Ferancovej, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín, z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome č. 22 a to vo dvore – pozemok E KN parc. č. 20847/7 – ostatné plochy o výmere 88 m2 , ale v zmysle GP č. 30216621-033/2014, zobrazený ako C KN parc. č. 3087/9, zast. plochy o výmere 88 m2 , k. ú. Zázrivá, Havrania, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 880.-€, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza vo dvore pri rodinnom dome č. 22 žiadateľky a s pozemkami žiadateľky tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2014, zo dňa 15. 08. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Ing. Miroslav Macek, Anton Drengubiak, Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 3 poslanci neboli prítomní).

2) Zámer odpredaja neknihovaných pozemkov žiadateľom:
– p. Ing. Antónii Žúborovej, bytom Stred 423, 027 05 Zázrivá – z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s jej pozemkami a to pozemok C KN parc. č. 921/7, ostatné plochy o výmere 21 m2 a C KN parc. č. 921/8, ostatné plochy o výmere 65 m2 , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v celosti,
– p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá a p. Ing. Stanislavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá- z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s ich pozemkami a to pozemok C KN parc. č. 921/4, ostatné plochy o výmere 9 m2 a C KN parc. č. 921/5, ostatné plochy o výmere 238 m2 , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v podielovom vlastníctve každý v ½-ici, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje u jednotlivých kupujúcich celkom sumu:
– u Ing. Antónie Žúborovej: (21+65) x 10 = 860.- €,
– u JUDr. Jaroslava Láštica a Ing. Stanislava Láštica: (9+238) x 10 = 2470.- € ( každý po 1235.- €), pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov a s pozemkami žiadateľov tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2014, zo dňa 15. 08. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za zámer odpredať uvedené pozemky hlasovali všetci 7 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Anton Drengubiak, Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 2 poslanci neboli prítomní).

3) Žiadosť p. Ondreja Fedora, Stred 472, 027 05 Zázrivá o prenájom časti pozemku C KN parc. č. 914/4, ostatná plocha v k. ú. Zázrivá, Stred v zmysle priloženej katastrálnej mapy z dôvodu vybudovania vstupnej brány s prístreškom na kontajnery na komunálny odpad a vytvoreniu parkovacej plochy verejne prístupnej. Za prenájom hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4) Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela 66, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20958/2 o výmere 109 m2. OZ ju vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

5) Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostovi obce na celé funkčné obdobie:
OZ schválilo plný pracovný úväzok ( 37,5 hod.). Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

6) Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie:
OZ schválilo 9 poslancov. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

7) Určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorý sa v nich volí:
OZ schválilo: obec Zázrivá bude jeden volebný obvod a bude sa voliť 9 poslancov. V obci Zázrivá budú 2 volebné okrsky. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8.) Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií:
na vylepovanie volebných plagátov sa určujú dve betónové rúry pred kultúrnym domom. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

– p. starosta predložil zmenu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 3: OZ ju schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci a je prílohou tejto zápisnice.

– p. starosta predložil zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4: OZ ju schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci a je prílohou tejto zápisnice.

– OZ schválilo predložený návrh starostu obce na úpravu rozpočtu obce medzi položkami do výšky : 2.000.- € s následným informovaním v OZ. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci

– OZ schválilo Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá o hospodárení s majetkom obce v časti § 11, čl. 4) – pokladničná hotovosť do 7.000.- €. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci

– OZ schválilo ďalšieho sobášiaceho: Bc. Jozefa Juríka. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

– OZ schválilo zapojenie sa do výzvy Podpora športu v r. 2014 – Projekt opravy ihriska. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

– OZ schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Stred 122 Zázrivá za školský rok 2013/2014. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

– OZ schválilo podanie žiadosti na Eurofond – projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ Zázrivá. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

– OZ schválilo presunutie finančných prostriedkov vo výške 30.000.- € z rezervného fondu na kapitálové výdavky na vyasfaltovanie obecnej cesty v Doline. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

9. – 10. Interpelácie poslancov a diskusia:
– Ing. Miroslav Macek upozornil na zlý stav št. cesty v Rátokách, oproti Štyrákom, urgovať o jej opravu na VÚC Žilina, tiež navrhol na ceste v Ráztokách od Voleka smerom hore ku poľovníckej chate a vyššie osadiť do cesty dva priepusty na odvedenie povrchovej vody, ako aj úpravu koryta a svahov miestneho potoka,

– treba tiež opraviť jamu v ceste – výjazd z IBV na št. cestu ( oproti Butkajovcom),

– Stanislav Žúbor upozornil na potrebu vyčistenia krovín popri ceste v Ráztokách smerom na Grúne pracovníkmi na VPP,

– Jozef Červeň upozornil na potrebu vyčistenia kanála popri ceste v Doline,

– Tibor Bílek upozornil na poškodzovanie obecnej cesty ťažkými a preťaženými vozidlami býv. ASOK-su ( firmou Jaroslava Matúša),.

– p. starosta poďakoval odchádzajúcemu riaditeľovi ZŠ Mgr. Antonovi Daubnerovi, ktorý odchádza do dôchodku, za jeho prácu v škole, v ktorej pracoval 21 rokov, z toho 17 rokov ako riaditeľ ZŠ a odovzdal mu „ďakovný list“.

– p. starosta informoval poslancov o zámere vybudovania 9- bytovky z fondu rozvoja bývania a z rozpočtu obce za garážami v školskom areály. Z fondu rozvoja bývania by bolo 40 % a úver obce by bol 60 % nákladov na stavbu. Úver by obec splácala 40 rokov.

11. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol Bc. Jozef Jurík a všetci 7 prítomní poslanci ho aj schválili.

12. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak Jozef Červeň

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014