Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 21.03.2014

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 21.03.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 21. 03. 2014 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta privítal 7 prítomných poslancov, hl. kontrolóra na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1. Žiadosť o opravu cesty v Bielej od rodín Chovancovej a Madigárovej. Z dôvodu iných priorít obce, nedostatku finančných prostriedkov, OZ vzalo uvedenú žiadosť na vedomie. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

2. Odpredaj obecného, pôvodne neknihovaného pozemku p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, bytom , parc. č. E KN 20829/2, ostatné plochy o výmere 98 m2 v k. ú. Zázrivá, Kozinská za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje cenu celkom: 980.-€, slovom deväťstoosemdesiat Eur, z dôvodu vysporiadania pozemkov pod jeho rodinným domom s. č. 65 a vo dvore. Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zre-teľa, nakoľko uvedený pozemok susedí s pozemkami žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, časť sa nachádza pod domom žiadateľa a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2014, zo dňa 21. 03. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

3. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku C KN parc. č. 2969/4, o výmere 61 m2 žiadateľom p. Jánovi Jurčíkovi a  p. Jane Jurčíkovej,  pri ich rodinnom dome za účelom skladovania palivového dreva. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/1, o výmere 50 m2 žiadateľovi p. Albínovi Fedorovi,  pri jeho rodinnom dome za účelom výstavby garáže. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

5. Súhlasné stanovisko Obce Zázrivá k odkúpeniu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu pre žiadateľa Libora Haviara, bytom  v k. ú. Zázrivá Petrová pod jeho garážou a vstupom do garáže v zmysle GP č. 32271093-63/2012: parc. č. C KN : 1722/4, zast. pl. o výmere 49 m2, 1722/9, zast. pl. o výmere 19 m2, 1722/8, zast. pl. o výmere 4 m2 a 1722/10, zast. pl. o výmere 7 m2 v celosti. Obec Zázrivá si neuplatňuje predkupné právo na uvedené pozemky. Za súhlasné stanovisko hlasovali všetci 7 prítomní poslanci ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci boli neprítomní).

6. Zámer odpredať obecný, pôvodne neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Havrania žiadateľke p. Márii Pazderovej,  z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome a to pod hospodárskou budovou a vo dvore – pozemku E KN parc. č. 20838/3 – ostatné plochy o výmere 23 m2 za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 230.-€, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza pod stavbou hospodárskej budovy žiadateľky a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2014, zo dňa 21. 03. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 7 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Anton Drengubiak, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( 2 poslanci neboli prítomní).

7. Súhlasné stanovisko k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkového terminálu v mieste prevádzky: reštaurácia Jana Smolková, Stred 153, 027 05 Zázrivá, pre žiadateľa: Junior Game, spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8. Prenájom obecného, pôvodne neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/5, v k. ú. Zázrivá, Stred o výmere cca 51 m2 žiadateľovi p. Albínovi Kurtovi,  za účelom skladovania palivového dreva. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

9. OZ schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá , ktorým sa vyhradzujú na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014, konaných 24. 05. 2014 – dve betónové skruže pred kultúrnym domom. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

10. OZ rozhodlo: Zrekonštruovať miestnu komunikáciu – doviesť 2 – 3 fúry štrku a rozprestrieť ho na ceste v Ráztokách, Sihle-Jamy v zmysle žiadosti p. Ľudmily Špimrovej, z dôvodu umožnenia prístupu k ich rodičovskému domu s.č. 78 Ráztoky. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

11. OZ rozhodlo: Obecný úrad osloví Okresný dopravný inšpektorát v Dolnom Kubíne ohľadom umiestnenia dopravnej značky „ zúžená vozovka“ v úseku cesty v Ústredí pri dome žiadateľky p. Márie Bielkovej, ktorá uviedla v žiadosti, že im ich rodinný dom – strechu poškodilo dvakrát neznáme nákladné auto. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

12. OZ rozhodlo: Zrekonštruovať lavicu v časti Stred, smerom do Mahútov v zmysle žiadosti p. Emílie Gomolovej, rod. Mahútovej. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. P. starosta tiež navrhol zrekonštruovať aj lavicu v Ústredí za zberným dvorom do Kázikov. Práce vykonajú pracovníci na VPP.

13. OZ rozhodlo: Neschváliť žiadosť súkromného Centra voľného času ABC Martin, Košťany nad Turcom 145 o dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá na jeho činnosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

14. OZ uložilo: Prednostovi úradu zvolať stretnutie ohľadom žiadosti o stanovisko k umožneniu prechodu k pozemkom žiadateľov parc. č. 2614/8 a 2614/10 p. Jozefa Matúša,   a p. Márie Gergišákovej,  po ceste na parc. č. 11438 a 14439/2 v k. ú. Zázrivá, Grúne s jedným z vlastníkov uvedených parciel. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

5. -6. Interpelácie poslancov a diskusia:

– p. starosta informoval o žiadosti Motokrosového združenie Zázrivá o zlegalizovanie trasy v Pasekách na pozemkoch Urbáru Zázrivá. Predseda Urbáru p. Anton Drengubiak informoval, že im dali súhlasné stanovisko, je však potrebné vybaviť kladné stanoviská od ŽP Dolný Kubín, od Správy NP M. Fatra, Varín. P. Stanislav Žúbor požaduje, aby sa v nedeľu nejazdilo, lebo občania si to prajú dodržať, tiež ich treba upozorniť, aby po verejných komunikáciách jazdili pomaly, aby nedošlo k ohrozeniu chodcov, hlavne detí.

– poslanci dostali návrh zasadaní Or a OZ na rok 2014.

– hlavný kontrolór p. Mgr. Jozef Kazárik navrhol, aby sa rozšírilo parkovisko za kostolom, upraviž terén, zaviesť štrkom a zhutniť

– p. starosta požiadal p. Mgr. Jozefa Kazárika, ako člena farskej rady, aby s farárom rokoval o rozšírení cintorína,

– o. starosta tiež informoval o potrebe postavenia kontrolnej búdky na úložisku odpadov pri bývalej chate,

– p. starosta informoval o žiadosti Jánošíkovho dvora Malá Petrová, aby autobusy zo Žiliny a do Žilina mali autobusovú zastávku pri Malej Petrovej kvôli návštevníkom zariadenia,

– p. Jozef Červeň navrhol, aby sa zastávka na Demkovskej / oproti Blesíkovi / pokiaľ možno rozšírila smerom ku pasienku, aby sa zvýšila bezpečnosť pri nastupovaní a vystupovaní cestujúcich ,

– tiež navrhol umiestniť dopravnú značku „ Zákaz státia „ na autobusovej otočke na Demkovskej,

– a aj na zavedenia vody na cintorín, čo p. starosta dá urobiť

– na pohrebných obradoch v dome smútku – ozvučiť aj vonku, tiež by VPP pracovníci v piatky mohli pozametať aj priestor pred kostolom a tiež schody smerom ku hl. ceste,

– prednosta informoval, že cca do 15 dní sa má uskutočniť rokovanie spracovateľov doplnku k Územnému plánu obce Zázrivá, zástupcov Správa NP Malá Fatra a žiadateľov, ktorých návrhy boli ochranármi zamietnuté. O termíne rokovania informovať aj poslancov OZ.

7. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 7 prítomní poslanci uznesenie aj schválili.

8. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak Jozef Červeň

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 21.03.2014