Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 22.03.2013

obec Zázrivá

Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa: 22.03.2013 na obecnom úrade v Zázrivej od 15.30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starosta    privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra, občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Tibor Bílek a Jozef  Červeň.

3.  Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, členovia: Anton Drengubiak a Stanislav
Žúbor.

4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor:
1. Žiadosť p. Štefánie Špirkovej, Havrania 113 o pridelenie sociálneho bytu. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
2. Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Doline pod Borkom od rodín Smoleňovej, Mandincovej, Matúšovej a Mahútovej. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
3. Žiadosť o opravu cesty na Mlynisku k rodinnému domu Stred č. 319 p. Janky Lachovej. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
4. Žiadosť p. Jána Záňa a p. Jozefa Záňa o presunutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu mosta v Doline z roku 2012 do roku 2013 vo výške 3.500.- €. OZ vzalo na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
5. Zakúpenie náradia na cvičenie do posilňovne v obecných priestoroch v Materskej škole do sumy 500.- €. 1. Zakúpenie náradia na cvičenie do posilňovne v obecných priestoroch v Materskej škole do sumy 500.- €.  OZ  schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.
6. Odpredaj obecného pozemku pod Čistiareň odpadových vôd a prístupovú cestu a to v zmysle GP č. 13955977-48/2012, úradne overeného 21. 12. 2012, parc. č. C KN 1026/19 – zast. plochy o výmere 828 m2 a parc. č. C KN 1026/20 – zast. plochy o výmere 206 m2 , v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve , zo dňa 20. 05. 2010 za cenu: 6,60 €/m2, platnú v čase podpísania uvedenej zmluvy v zmysle VZN obce Zázrivá o cenách odpredávaných obecných pozemkov. Odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2013, zo dňa 22. 03. 2013 bolo schválené v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 2 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef Jurík, Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.
Cena celkom je: 1034 x 6,6 = 6.824,40€, slovom šesťtisíosemstodvadsaťštyri Eur a 40 centov.
7. Zapojenie verejného osvetlenia v časti obce „ Pri hájenke“  v počte štyri lampy o výkone po 50 W.  OZ  schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.
8. OZ rozhodlo nevyhovieť žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre: ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín a Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, centrum voľného času vo Važci z dôvodu platnosti VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
9. OZ rozhodlo vložiť do Klastra Orava riadny členský vklad vo výške 300.- € a mimoriadny vklad vo výške 6.000.- €.  Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

5. P. starosta informoval o Všeobecne záväznom nariadení obce Zázrivá o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času.  OZ ho schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.

6.-7. Interpelácie poslancov a diskusia:
– p. starosta informoval o výsledku kontroly vo verejnom obstarávaní v projekte stavby „ Rekonštrukcia Základnej školy Zázrivá“, napísal k tomu vyjadrenie, ktoré aj poslancom predniesol. OZ  vzalo informáciu a postup starostu v tejto veci na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
– p. starosta ďalej  informoval, že v roku 2012 v našom katastri boli označené cyklotrasy v rámci Žilinského klastera, bude potrebné im uhradiť s tým spojené náklady cca do výšky 2.500.- € v tomto roku,
– tiež informoval o zrušení miesta upratovačky na obecnom úrade k 30. 9. 2013, čo aj prerokoval s terajšou upratovačkou, tiež prejednal upratovanie na obecnom úrade s upratovačkou v kultúrnom dome. OZ vzalo informáciu na vedomie, za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci. Ďalej informoval, že účtovníčka obecného úradu pôjde v septembri do dôchodku, bude potrebné zamestnať novú účtovníčku. Do dôchodku pôjde aj p. Peter Karcol, ale bude mu navrhnutá práca na dohodu na cca 2 – hodinový denný úväzok.
– p. Stanislav Žúbor navrhol, aby sa v cintorínoch odpílili niektoré stromy ( lipy, smreky ), nakoľko ohrozujú pomníky. Bude potrebné na chránené lipy požiadať o povolenie na ich odstránenie, resp. opílenie od ochranárov a životného prostredia.
– p. Jozef Červeň poukázal na potrebu osadenia odvodňovacích žľabov na ceste v Bielej Za vrch, na potrebu opravy výtlkov na obecných a štátnych cestách v celej obci , hlavne je veľmi zlá št. cesta v Ráztokách u Štyráka, cesta do Plešivej,
– p. starosta informoval o tom, že rodina Truchlých sa sťahuje do svojho domu do Kozínskej, p. doktorka MUDr. Truchlá požiadala o možnosť prenájmu priestorov bývalej gynekológie, zriadenie garsónky, bude potrebné stavebnou komisiou vykonať obhliadku priestorov, navrhnúť potrebné rekonštrukčné práce. Termín: do 15. 4. 2013 sa stretne komisia,
– informoval aj o tom, že je predpoklad, že v časti Havrania sa cca do 2 rokov posilní el. sieť novou trafostanicou, nakoľko je tu nedostatočné napätie. Prípojka VN pôjde zemou, bude potrebné získať súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.

8. Schválenie uznesenia:
– návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a uznesenie aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

9. Záver:
– p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:       Tibor  Bílek                         Jozef  Červeň

Na stiahnutie vo forme PDF