ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015

Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 23. 02. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, členov petičného výboru, ako aj ostatných prítomných občanov na zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Jana Pazderová a Ambróz Otruba.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.

4. Oboznámenie s výzvou na rekonštrukciu materských škôl, s procesom zlúčenia materskej školy a základnej školy a so zámerom jej následného presťahovania do uvoľnených priestorov základnej školy:
– p. starosta požiadal zástupcu petičného výboru, aby informoval o ich postoji k plánovanému zlúčeniu ZŠ a MŠ s následným presťahovaním MŠ do uvoľnených priestorov ZŠ.
– p. Jozef Jurík, st. vyzval poslancov, aby povedali, ako sa pripravili na toto rokovanie, čo vedia o tejto problematike,
– p. starosta povedal, že poslanci o tejto problematike už viac krát rokovali a majú k nej svoj názor,
– p. Ambróz Otruba reagoval, že hlavne ekonomické ukazovateľa treba brať do úvahy, teda zlúčením MŠ a ZŠ a následné presťahovanie MŠ do uvoľnených priestorov v ZŠ, ktoré sa najskôr zrekonštruujú pre potreby detí MŠ, potom uvoľnený objekt terajšej MŠ bude môcť byť využitý na iný účel pre potreby obce, nie je za prípadný odpredaj budovy MŠ,
– p. Stanislav Žúbor informoval, že o danej problematike sa už viac krát rokovalo na obecnej rade, obecnom zastupiteľstve, vykonali sa obhliadky priestorov v školskom areály a aj v terajšej materskej škole,
– p. Jozef Červeň povedal, že sa stretáva s ľuďmi, aj s matkami detí, ktoré chodia do materskej školy, nevidia problém jej presťahovania do uvoľnených priestorov ZŠ, hľadisko ekonomické treba zohľadniť a to je v prospech presťahovania MŠ do ZŠ,
– p. Anton Drengubiak je tiež za presťahovanie MŠ do ZŠ, nakoľko treba využiť priestory v škole po rekonštrukcii pre potreby materskej školy, následne potom riešiť využitie terajšej budovy MŠ, nie je za jej odpredaj, ale za využitie napr. na sociálne byty,
– Bc. Jozef Jurík, mal výhrady, že mu chýbajú analýzy výdavkov MŠ, tiež treba brať zreteľ na stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy v Zázrivej k plánovanému administratívnemu zlúčeniu Materskej školy a Základnej školy a presunu Materskej školy z vlastnej budovy Materskej školy do budovy Základnej školy, ktoré poslanci dostali na tomto zasadaní, tiež mu je nejasný osud budovy terajšej škôlky, v terajších priestoroch majú deti MŠ väčší kľud, ako ho budú mať v ZŠ, tiež z eurofondov bude možnosť, podľa neho, čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu budov, pretože je nutná rekonštrukcia terajšej MŠ ( výmena okien, dverí, zateplenie vonkajších stien, odizolovanie základov, ktoré sú vlhké, presťahovaním by sa pravdepodobne ušetrili náklady na energie, ale netreba všetko vidieť len cez peniaze, ľudia, ktorých on oslovil sa vyjadrili za zachovanie terajších priestorov pre MŠ, pretože v ZŠ sa budú deti navzájom vyrušovať, lebo je rozdielny režim v MŠ a ZŠ, iné zlúčené ZŠ a MŠ majú vo väčšine prípadov, podľa neho, so zlúčením problémy, až na jeden prípad, kde mu povedali, že je to po zlúčení lepšie. Petíciu podpísalo cez 700 občanov, čo je dosť, treba ich názor rešpektovať, MŠ budovali naši ľudia, podniky, v ktorých pracovali, na výstavbu škôlky v tom čase prispievali, mala by teda slúžiť na účel, na ktorý bola postavená,
– p. starosta na uvedené reagoval, že v záverečnom účte obce poslanci dostali čerpanie nákladov obce, teda aj náklady v MŠ, ďalšia výzva , ktorá má byť, bude sa týkať obcí do 1000 obyvateľov ( zatepľovanie objektov ), vyrušovanie detí v ZŠ, kde bude aj MŠ sa dá do veľkej miery, aj keď nie úplne, eliminovať ich vzájomným oddelením, nebudú sa počas vyučovacieho procesu stretávať deti MŠ a ZŠ. P. starosta prečítal stanovisko psychológa, ktorý nemá výhrady voči MŠ a ZŠ, ako jednému právnemu subjektu v priestoroch Základnej školy.
– p. Gaššová sa informovala, či si bol psychológ aj pozrieť priestory, kde majú byť MŠ a ZŠ, načo p. starosta odpovedal, že stanovisko je k tomu, či je možné a vhodné spájať MŠ a ZŠ všeobecne,
– p. Mgr. Veronika Magdolenová reagovala, že stanovisko psychológa malo byť na konkrétne naše priestory, nie len také všeobecné,
– p. riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Manco reagoval, že už väčšina škôl a škôlok v našej republike funguje ako jeden právny subjekt a to dobre,
– p. Mgr. Katarína Barienčíková prečítala Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy v Zázrivej k plánovanému administratívnemu zlúčeniu Materskej školy a Základnej školy a presunu Materskej školy z vlastnej budovy Materskej školy do budovy Základnej školy.
– p. starosta reagoval na prednesené Stanovisko s tým, že všetky pripomienky sú riešiteľné v uvoľnených priestoroch základnej školy.
Autobusová zastávka je potrebná už dávno, pretože už dnes deti ohrozuje ráno pri vystupovaní z autobusov cestná premávka. Rušiť vyučovanie v škole nebude, lebo autobusy bežne ku škole nebudú zachádzať.
Ubytovanie v školskom areály nie je vhodné, nakoľko cudzí ľudia do školy nepatria, aj vzhľadom na to, čo sa v spoločnosti deje .
– p. Mgr. Valéria Juríková reagovala, že terajšia budova MŠ najlepšie vyhovuje deťom, majú tu kľud, dobre vybavené vnútorné priestory, ako aj vonkajšie priestory pre činnosť detí MŠ, škôlka spĺňa zákonmi stanovené podmienky z hľadiska veľkosti jednotlivých priestorov, hygiena a pod. Je proti jej zlúčeniu so ŽŠ a jej následnému presťahovaniu do areálu ZŠ.
– p. riaditeľ ZŠ p. Mgr. Peter Manco urobil prezentáciu, kde uviedol, že administratívne spojenie do jedného právneho subjektu bude v podstate len na papieri a to pri existujúcich nákladoch ( energie, réžie a pod.), ale presťahovanie MŠ do uvoľnených priestorov v ZŠ, bude mať za následok aj šetrenie na nákladoch ( energie, revízie, údržba vnútorných a vonkajších priestorov ), demografický vývoj je taký, že nám klesajú rok čo rok počty žiakov, od štátu dostáva škola dotáciu na žiaka, čím menej žiakov, tým menej finančných prostriedkov pre školu, treba sa však o budovy školy starať, škola doposiaľ síce vždy dostala chýbajúce peniaze v dohadovacom konaní / vlani to bolo 40.000.- € ), ale čo ak prestane škola tieto peniaze dostávať zo štátu, keď nebudú pre vzdelávací proces využívané priestory školy, čo potom budeme robiť? Presťahovaním MŠ do uvoľnených priestorov v II. pavilóne školy, kde sú v súčasnosti žiaci na I. stupni, dôjde k šetreniu energií, šetreniu na personálnych nákladoch ( menej o 1 upratovačku, kuchárku, jeden kurič,…), nebude potrebná údržba areálu terajšieho pri MŠ, nevieme v tejto fáze, koľko bude stáť rekonštrukcia priestorov v ZŠ pre potreby umiestnenie MŠ, treba však využiť možnosť a podať projekt na získanie finančných prostriedkov zo št. rozpočtu v zmysle „Výzvy…“.
– p. Mgr. Juraj Šutor tiež urobil k danému problému prezentáciu, v ktorej ukázal fotografie, na ktorých vidno zamokrené, vlhké obvodové steny budovy terajšej MŠ, nakoľko je celá budova postavená na močiari, v čase jej stavby neboli kvalitné hydroizolácie, vznikajú na stenách fľaky od vlhkosti, ako aj plesne, tiež sa v tej dobe používali škvarobetóny a kvádry zo škváry, ktorá je odpadom pri spaľovaní uhlia, uvoľňujú sa z nej škodlivé plyny. Na budove základnej školy, kde sa má presťahovať MŠ sú steny suché, zateplené, sú vymenené okná, dvere, boli použité tehlo-blokové panely, sú to teda priestory vhodnejšie pre MŠ a najlepším riešením je presťahovanie MŠ do priestorov ZŠ po ich rekonštrukcii.
– p. Mária Smolková konštatovala, že na rekonštrukciu terajšej škôlky sa nevynaložili žiadne finančné prostriedky, v areály školy je tiež rozprestretá škvára, ktorá sa následne zasypala zeminou, pri stavbe MŠ sa používali také materiály, aké boli v tej dobe dostupné, vnútorné priestory v MŠ sú v dobrom, vyhovujúcom stave, treba postupne vymeniť okná, okolie budovy, terén treba odvodniť,
– p. Mgr. Veronika Magdolenová uviedla, že od 1. 9. 2015 sú pre školy záväzné inovatívne programy, školy postupne budú musieť spĺňať stanovené požadované kritéria pre vyučovací a vzdelávací proces, ako sú odborné učebne na jednotlivé predmety, kabinety…., presťahovaním MŠ do ZŠ sa môže stať, že nám budú chýbať priestory na naplnenie požiadaviek inovatívnych programov, alebo sa chceme vrátiť 15 – 20 rokov dozadu?
– p. Ambróz Otruba reagoval, že musíme stále brať na zreteľ ekonomické dôvody, keď budú chýbať peniaze na školu, čo potom ? Kto to bude musieť riešiť, ak nie obec, teda starosta a poslanci?
– p. riaditeľ ZŠ p. Mgr. Peter Manco reagoval, že treba robiť všetko preto, aby sa obidva pavilóny v ZŠ zachovali, boli využívané, teda do uvoľnených priestorov po ich rekonštrukcii je možné MŠ do ZŠ presťahovať, nakoľko priestorov pre potreby školy je dostatok.
– Bc. Monika Barienčíková, matrikárka obecného úradu, uviedla, že za posledných 12 rokov je počet obyvateľov klesajúci a to z 2830 k 31. 12. 2003 až na 2656 k 31. 12. 2014, teda ťažko predpokladať, že sa to zrazu začne meniť smerom k zvyšovaniu počtu obyvateľov v našej obci,
– p. Stanislav Otruba vystúpil s tým, že aj on uvedenú petíciu podpísal, hlavne preto, aby sa „problém MŠ posunul“, myslí si, že starosta a poslanci mali dať pripraviť aspoň štúdiu, z ktorej by bolo vidno, ako projektant, hygienik, vyriešia, navrhnú usporiadanie priestorov pre potreby MŠ v budove ZŠ, potom riešiť čo s terajšou budovou MŠ, byty by tam určite nerobil,
– Ing. Albín Štyrák uviedol, že problém sťahovanie MŠ do ZŠ sa „rieši“ už cca 14 rokov, nebola však asi v minulosti odvaha ho riešiť radikálnejšie, preto sa len odsúval, ale doba vyriešenia MŠ a ZŠ už asi dozrela, chýba mu tiež štúdia „ riešenia priestorov „ v ZŠ pre potreby MŠ, nevie si bez štúdie predstaviť, žeby mali deti v priestoroch ZŠ „väčší komfort“, ako ho majú v terajších priestoroch MŠ, ekonomické hľadisko je asi za presťahovanie MŠ do ZŠ, ale praktické umiestnenie škôlky v priestoroch školy si nevie predstaviť,
– p. Mgr. Veronika Magdolenová si vie skôr predstaviť využitie uvoľnených priestorov v ZŠ pre ubytovanie, načo reagoval p. starosta, že „vďaka „ ubytovaniu hrozí obci vrátenie finančných prostriedkov získaných na zateplenie budov školy, sme v súdnom konaní, jedná sa o vrátenie viac ako 400 tisíc eur, čo by pre obec znamenalo „nútenú“ správu, čo by bolo veľmi zlé, ale zatiaľ je to neuzavreté,
– p. Jana Pazderová uviedla, že obec je zriaďovateľom ZŠ aj MŠ, je potrebné rozhodnúť, či sa podá projekt na získanie finančných prostriedkov na budovu MŠ alebo na budovu ZŠ, petičný výbor stále opakuje, čo sa nedá urobiť, iba sa sťažuje, ale obec musí riešiť problém hlavne z ekonomickej stránky, pedagóg v škole si musí urobiť poriadok sám, nikto iný to zaňho neurobí, dôležité je, že škôlka sa neruší, teda bude a z ekonomického hľadiska je asi lepšie ju presťahovať do ZŠ,
– p. Mgr. Karol Karcol uviedol, že „Výzva“… je na rozšírenie kapacity MŠ, na jednu triedu možno získať až sto tisíc eur, projekt musí byť podaný najneskôr do 25. 2. 2015,
– p. riaditeľ ZŠ p. Mgr. Peter Manco uviedol, aby sa eliminovalo rušenie detí MŠ a ZŠ treba budovu rozdeliť účelne, či už vertikálne alebo horizontálne, čo je vzhľadom na viaceré vchody do budova reálne,
– p. Ambróz Otruba uviedol, že počas rekonštrukcie terajšej MŠ bude potrebné deti MŠ niekde umiestniť, lebo práce ( výmena okien, dverí, zateplenie stien, odizolovanie základov budovy, ich odvodnenie bude trvať niekoľko mesiacov, takže sa budú musieť nájsť dočasné priestory a to asi v budove ZŠ, čo budú ďalšie finančné náklady, teda je lepšie zrekonštruovať uvoľnené priestory v ZŠ a potom do nich následne presťahovať MŠ.
– p. Mgr. Veronika Magdolenová navrhla, že uvoľnené priestory v budove ZŠ ba sa mohli využívať na aktivity žiakov, detí v ich voľnom čase, načo reagoval p. starosta, že už teraz v priestoroch MŠ sú niektoré priestory využívané na tieto aktivity (posilňovňa),
– p. starosta navrhol aby sa hlasovalo, každý poslanec nech hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia a to ohľadom:

Podanie projektu na rekonštrukciu priestorov Základnej školy pre potreby Materskej školy na základe „Výzvy…“ s procesom zlúčenia Základnej školy a Materskej školy a so zámerom
následného presťahovania Materskej školy do uvoľnených priestorov Základnej školy.

Za: hlasovali 5 poslanci: Anton Drengubiak, Jozef Červeň, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor a Peter Štyrák.

Proti: hlasovali 2 poslanci: Bc. Jozef Jurík a Mgr. Marek Bílek.

Zdržal sa: 1 poslanec: Jana Pazderová.

Jeden poslanec OZ: Ing. Radovan Lupták sa zasadania OZ nezúčastnil.

5. Uznesenie:
– návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 8 prítomní poslanci ho aj schválili.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Overovatelia zápisnice: Ambróz Otruba Jana Pazderová

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015