Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 30.05.2014

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 30.05.2014, č.: 2/2014

Zápisnica
zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa : 30. 05. 2014
na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta    privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Stanislav Žúbor a Ambróz Otruba .

3. Voľba  návrhovej  komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Anton Drengubiak a Jozef
Červeň.

4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– prednosta Ing. Ján Žúbor predniesol nasledovné žiadosti:

1. Žiadosť p. Antona Polláka, Havrania 47  o umiestnenie pouličného osvetlenia v blízkosti jeho domu, prešetrenie kvality miestneho rozhlasu po jeho rekonštrukcii.  OZ vzalo žiadosť o umiestnenie lampy verejného osvetlenia na vedomie, kvalita miestneho rozhlasu bude prešetrená.

2. Žiadosť p. Anna Trnovcovej, Dolina 51 o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 4110/3 pri
jej rodičovskom dome v Plešivej č. 52. OZ vzalo žiadosť na vedomie.

3. Žiadosť o odkúpenie, resp. prenájom obecného pozemku parc. č. C KN 914/4, ostatné    plochy o výmere 190 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred / pri hájenke / z dôvodu vybudovania vstupnej brány s prístreškom na kontajnery a na parkovaciu plochu verejne prístupnú. OZ vzalo žiadosť na vedomie, bude potrebné, aby sa p. Ondrej Fedor a nový vlastník hájenky dohodli, či návrh p. Ondreja Fedora nebude obmedzovať prístup do hájenky  a pod.

4. Odpredaj obecného, pôvodne neknihovaného pozemku p. Márii Pazderovej, rod. Babišovej,
bytom 027 05 Zázrivá, Havrania č. 95, pri jej rodinnom dome z dôvodu vysporiadania si pozemku pod hospodárskou budovou a vo dvore, E KN parc. č.  20838/3, ostatné plochy o výmere 23 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania,  za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje cenu celkom: 230.-€, slovom dvestotridsať Eur.  Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok susedí s pozemkami žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, časť sa nachádza pod hospodárskou budovou žiadateľky a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2014, zo dňa 30. 05. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva  v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 6 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 3 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef  Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ambróz Otruba, Tibor Bílek a Stanislav Žúbor. Zámer odpredať uvedený pozemok bol prejednaný na minulom OZ a zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

5. Prenájom časti obecného, pôvodne  neknihovaného pozemku E KN parc. č. 20967/5, o výmere  96 m2 žiadateľovi p. Milanovi Juríkovi, Stred č. 38, 027 05 Zázrivá, pri ich bytovke v k. ú. Zázrivá, Stred, pre potrebu skladovania palivového dreva. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

6. Zámer odpredať obecný, pôvodne  neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Havrania    žiadateľke p. Viere Ferancovej, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín, z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome č. 22 a to vo dvore – pozemok  E KN parc.
č. 20847/7 – ostatné plochy o výmere 88 m2 , ale v zmysle GP č. 30216621-033/2014, zobrazený ako C KN parc. č. 3087/9, zast. plochy o výmere 88 m2 , k. ú. Zázrivá, Havrania, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 880.-€,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb..
Odpredávaný pozemok sa nachádza vo dvore pri rodinnom dome č. 22 žiadateľky a s pozemkami žiadateľky  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2014, zo dňa 30. 05. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Ambróz Otruba,  Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 3 poslanci neboli prítomní).
– p. starosta informoval o Zmene rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 1. Predloženú zmenu OZ vzalo na vedomie.
– p. starosta predložil OZ Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2 a táto zmena bola schválená všetkými 6 prítomnými poslancami.
– p. starosta  predložil Návrh prevádzkového poriadku „manipulačnej plochy pre odpady“. Za hlasovali všetci 6  prítomní poslanci. Tento prevádzkový poriadok bude zverejnený na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce a tiež aj na vstupe na plochu pre odpady.
– hl. kontrolór obce Mgr. Jozef  Kazárik predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok  2014. Za jeho schválenie hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– prednosta úradu Ing. Ján Žúbor predniesol návrh Úpravy platu starostovi obce od 1. 1. 2014 a to nasledovne: základný plat: 1631,52 + navýšenie 30 % (489,46), plat celkom: 2.121.- €. Za jeho schválenie hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zázrivá k záverečnému účtu obce za rok 2013.
– hl. kontrolór Mgr. Jozef  Kazárik predniesol stanovisko, ktoré OZ prerokovalo a vzalo ho na
vedomie. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

6. Schválenie Záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2013:
– hl. kontrolór predniesol svoje stanovisko, v ktorom doporučuje záverečný účet obce Zázrivá za rok 2013  Obecnému zastupiteľstvu   schváliť  ho bez výhrad.  Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– hl. kontrolór predniesol Správu o kontrole hospodárenia v zmysle Vyhlášky MF SR č. 517/2001 Z.z. obce Zázrivá za rok 2013. Doporučuje Obecnému zastupiteľstvu   schváliť  celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

7. – 8. Interpelácie poslancov, diskusia:

P. starosta informoval:
1) NKÚ vykonal kontrolu protipovodňových hrádzok v našej obci, predpoklad, že kontrola dopadne bez závad.
2) P.  Dr. Tolt podal obci ponuku na spracovanie bibliografie o vysťahovalectve do Ameriky v období rokov 1670 – 1924, predpokladané náklady obce budú cca 300.-€.
3) Obec zahájila na požiadanie investora  konanie o dodatočnom povolení 6 rekreačných chalúp na Rovnej Hore.
4) Dorába sa tribúna pri MŠ, vykonalo sa odvodnenie, dorobí sa el. prípojka, bude potrebné osadiť kameru, aby sa tribúna nezničila.
5) Vyšný koniec Ústredia, robia sa chodníky, bude sa cesta asfaltovať v spolupráci so Správou ciest ŽSK, Žilina.
6) V Bielej smerom Za vrch je potrebné doviesť cca 2-3 fúry asfaltovej zmesi na opravu cesty.
7) V Materskej škole bude tiež vyhlásené výberové konanie na post riaditeľky MŠ.
8 ) Cesty v Ráztokách, Havranej, Doline a Končitej sa budú riešiť – zaasfaltovaním najkritickejších miest.
– p. Jozef Červeň žiada o upozornenie trhovníkov v centre obce, aby si stánky postavil aspoň o meter ďalej od cesty, tiež treba riešiť parkovanie pri Skale, lebo šoféri SAD majú často problém parkovať, otočiť sa,
– Tibor Bílek navrhol, aby sa občania informovali o potrebe väčšieho separovania, nakoľko potom sa budú musieť opäť zvyšovať poplatky za komunálny odpad / v miestnom rozhlase, v novinách a pod./,
– p. Ambróz Otruba upozornil na neporiadok pri kontajneroch – pri hájenke, v Plešivej na Balkáne…
–   hl. kontrolór upozornil na potrebu pracovníkmi na VPP pokosiť trávu, urobiť poriadok okolo zastávok SAD,
– Bc. Jozef Jurík upozornil, že v Malej Petrovej je tiež poškodená asfaltová cesta – výkop cez vozovku p. Stanislavom Dúškom, ryhu doasfaltovať / dobetónovať/,
– tiež upozornil na potrebu úpravy autobusových spojov v nedeľu na omše, resp. posunutie začiatku malej omše na 8.30 hod. , prejednať s p. farárom a následne na SAD.
– tiež upozornil, že sa u nás stavajú „netypické drevostavby“, nie náš zázrivský štýl,
– p. Jozef Červeň navrhol, aby sa  popri ceste v Plešivej vyrúbali vrbiny, ktoré sa tisnú do cesty, ktorá je v úseku od Františka Zajonca po Buláka už dosť úzka.
– p. Antol mal tiež pripomienky k Územnému plánu obce, k architektúre povoľovaných drevostavieb, k neporiadku okolo kontajnerov, ku ceste na Balkáne, k umiestňovaniu bilbordov na Rovnej Hore, smerom do Zázrivej, k absencii verejných hovorov s občanmi.

9. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol p. Bc. Jozef Jurík a uznesenie bolo aj schválené všetkými 6 prítomnými poslancami.

10. Záver:
– p. starosta JUDr. Matúš Mních poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ:  Ing. Ján Žúbor                                           JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:   Stanislav  Žúbor                            Ambróz  Otruba

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 30.05.2014