Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
30. 05. 2014 (piatok) o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rozpočtový rok 2013. poslancov.
6. Schválenie Záverečného účtu obce za rozpočtový rok 2013 .
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej