Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
24.10. 2014 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Príprava návrhu programového rozpočtu obce Zázrivá na roky 2015-2017
6. . Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej