Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 13.09.2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Interpelácie poslancov.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá