Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej – pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 28.06.2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba  návrhovej  komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2011.
6. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rozpočtový rok 2011.
7. Interpelácie poslancov.
8. Diskusia.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá