zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

16.12.2011 /piatok/ o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:

 

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.         Voľba návrhovej komisie.

4.         Návrh rozpočtu obce, ZŠ a jej zariadení na rok 2012, jeho prerokovanie a schválenie.

5.         Interpelácie poslancov.

6.         Diskusia.

7.         Schválenie uznesenia.

8.         Záver.

 

Mgr. Matúš Mních, v.r.

starosta obce Zázrivá