Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2015. Obec  v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Zázrivá na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako schodkový.

OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Dokument na stiahnutie:  Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015