Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá – Návrh

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá - Návrh

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá - Návrh

– oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu a pozvánka

Obec Zázrivá, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001, obstaráva Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zázrivá, ktoré rieši zmeny a doplnenie prevažne obytnej a rekreačnej funkcie zastavaného územia obce.

V tejto súvislosti podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, § 22 a § 31 obec oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 28.10.2013 do 28.11.2013 na Obecnom úrade v Zázrivej, na verejne prístupnom mieste. Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Žiline, odd. územného plánovania v pracovných dňoch a v pracovnej dobe. Obec súčasne žiada občanov obce Zázrivá o vydanie stanoviska k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá, v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia.

Verejné prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi a organizáciami a súčasne s občanmi sa uskutoční dňa 14. novembra o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Zázrivej.

Ak sa dotknutí občania nevyjadria v určenej lehote, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnoplánovacej dokumentácii nemajú pripomienky.

Poznámka : Návrh Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá bude zverejnený od 28.10.2013 do 28.11.2013 na internetovej stránke obce www.obeczazriva.sk

V poslednom období vzrástol záujem o rozvoj bývania a rekreácie. Z toho dôvodu bolo potrebné začať spracovávať Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Zázrivá podľa Zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení, ktorým sa doplní riešené územie do platného územného plánu a na základe ktorého sa vypracuje projektová príprava predmetnej lokality a následne realizácia jednotlivých objektov.
Územný plán je základným nástrojom pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jeho investičnej činnosti, koordinácie investorských záujmov v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským potenciálom. Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia, územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ochranné pásma hygienického a technického charakteru, druhy pozemkov, trasy inžinierskych sietí, pôvodná parcelácia, konfigurácia terénu, oslnenie svahov a požiadavky objednávateľa formovali urbanistické riešenie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Zázrivá.

V súčasnosti v schválenom územnom pláne obce je potrebné zmeniť alebo doplniť niektoré plochy, určené prevažne na obytnú (rodinné domy) a rekreačnú funkciu (rekreačné objekty). Navrhované zmeny a doplnky sú zdokumentované v hlavných výkresoch. Širšie vzťahy sme spracovali na náložke platného ÚPN – VÚC Žilinský kraj. Komplexný urbanistický návrh, Technickú vybavenosť a Zábery poľnohospodárskej pôdy sme spracovali na náložkách platného územného plánu.
Toto rozšírenie dokumentujú Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Zázrivá, ktorý rieši aktuálny rozvoj obce s cieľom vytvoriť kvalitné životné podmienky pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, pri rešpektovaní hodnôt súčasnej prírody a krajiny.

– Obsahové vymedzenie
Pre korigovanie stavu a usmernenie ďalšieho urbanizačného procesu je nevyhnutné poznať základné vzťahy ekologickej stability (zraniteľnosti) súčasného obrazu krajiny. Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Zázrivá koordinuje spolupôsobenie geoekologického a územnotechnického súboru a vhodnými regulatívmi zabezpečuje stabilitu krajiny.

– Územné vymedzenie
Riešené územie bolo vymedzené obstarávateľom. Ide o lokality lokalizované vo všetkých regulovaných priestoroch (osadách- miestnych častiach): Biela, Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská a Plešivá a Ústredie.

Ide o zmeny a doplnky urbanizovaných plôch uvedených v schválenom územnom pláne obce. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá – riešia 3 zmeny (Z1., Z2., Z3), ktoré vyplynuli zo zaradenia navrhovaných Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá – riešia 98 doplnených lokalít, určených pre rozšírenie obytného územia, pre rozšírenie rekreačného územia a pre rozšírenie výrobného územia. Doplnky sú označené podľa lokalizácie a názvu osady, čísla doplnkov sú pokračovaním poradových čísel v ÚPN obce Zázrivá a v Zmenách a doplnkoch č.1 ÚPN obce Zázrivá.

Obec Zázrivá územnoplánovaciu činnosť reguluje podľa schváleného ÚPN obce Zázrivá, ktorý spracoval v júni 2006, čistopisy boli spracované v septembri 2006, Architektonickým ateliérom GAM, Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok, hlavný riešeiteľ Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt a ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom Uznesenie č. 7/2006, zo dňa 24.11.2006.

Obstarávateľ:
OBEC ZÁZRIVÁ

Spracovateľ:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR GAM RUŽOMBEROK
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU 27
034 01 RUŽOMBEROK

Hlavný riešiteľ
ING. ARCH. MARIÁN GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
SEPTEMBER 2013

Linka na nahliadnutia a stiahnutie podkladov zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Zázrivá tu:

Názov
Cistopis Tab.1 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.2 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.3 ZaDč.2Zázrivá
Cistopis Tab.4 ZaDč.2Zázrivá
Schéma Záväzných častí
Schéma Záväzných častí - Náložka
TextZaDč.2Zázrivá
Výkres č1 - Náložka
Výkres č1 - Výkres širších Vzťahov
Výkres č3 - Komplexný Výkres Priestor Usporiadania A Funkč Využitia Zastav územia Dopravná Koncepcia
Výkres č3 - Náložka
Výkres č5 - Náložka
Výkres č5 - Výkres Riešenia Technického Vybavenia
Výkres č6 - Náložka
Výkres č6 - Výkres Ochrany Prírody A Tvorba Krajiny Vrátane USES U
Výkres č7 - Náložka
Výkres č7 - Výkres Záberov Poľnohospodárskej Pôdy Na Stavebné A Iné Zámery
Zazriva Upn Komplet

 

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zázrivá - Návrh