VZN 2011

Názov
VZN 18-01-2011 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Dodatok č. 1 k VZN 05-11-2009, zo dňa 11. 12. 2009 – o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní, okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
VZN 03-02-2011 o chove a držaní psov