VZN 2012

Názov
VZN 19-01-2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
VZN 07–20-2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá
VZN 06-08-2012 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá
VZN 05-12-2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá