VZN 2022

Názov
Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 05-13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 14–09/2022 o o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 15-04/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá.
VZN-14-09-2022-prispevok-na-uhradu-nakladov-MS-SKD-SJ-CVC