VZN 2023

Názov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 - 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
VZN 13-03/2023, ktorým sa ruší VZN obce Zázrivá č. 13-02-2010 o hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci Zázrivá
VZN 20-03-2023, ktorým sa ruší VZN č. 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
VZN 6-13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 7-24/2023 o miestnej dani z nehnuteľností