Žiadosť, sťažnosť

Podateľňa:
Bc. Monika Barienčíková, matrikárka
tel.: 043 596 231, mobil: 0908 092 277
mail: monika.bariencikova@zazriva.com, podatelna@zazriva.com, matrika@zazriva.com

Vybavuje:
JUDr. Matúš Mních, starosta obce
tel.: 043 /5896 133
e-mail: matus.mnich@zazriva.com, starosta@zazriva.com,
Mgr. Karol Karcol, regionálny odbor
tel.: 043 /5896 130
e-mail: info@zazriva.com, karol.karcol@zazriva.com,

Možno požiadať:
– písomne (poštou) na adresu: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá,
– písomne (e-mailom) na adresu: karol.karcol@zazriva.com, info@zazriva.com
– faxom: 043 5896 130
– osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu v Zázrivej, Stred 409,
– dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Zázrivej, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Zázrivej v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Úradné hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 13:00

Tlačivo žiadosti
Žiadosť o spokytnutie informácií

 

zazriva