VZN 2008

Názov
10-02-2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
14-01-2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Zázrivej a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školských výchovno-vzdelávacích zariadení v Základnej škole v Zázrivej
6-05-2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
11-02-2008 o poskytovaní dotácií a právnickým a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom v obci Zázrivá
11-02-2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám so sídlom alebo trvalým pobytom v obci Zázrivá
2-04-2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Zázrivá
7-18-2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
5-10-2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
15-02-2008 nakladanie s odpadom
3-01-2003 Dodatok o chove a držaní psov