Návrh VZN O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁZRIVÁ

č. …../2018

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP PODĽA MIESTNYCH PODMIENOK

 

Obec Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení a v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z., z 19. júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.  o regulácii v sieťových odvetviach vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

 

Čl. 1

Účel úpravy

  1. Toto VZN upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

 

Čl. 2

Náhradné zásobovanie vodou

  1. Náhradné zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s vlastníkom vodovodu, Obec Zázrivá, na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami, či vodou v balenom stave v čase od 07.00 do 20.00 hod.
  2. Minimálne odberné miesta pitnej vody :
  • pred KULTÚRNYM DOMOM

Čl. 2

Náhradné odvádzanie odpadových vôd

  1. Náhradné odvádzanie odpadových vôd vykonáva prevádzkovateľ verejnej kanalizácie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

 

Čl. 3

Zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

  1. Zneškodňovanie obsahu žúmp vykoná prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v čistiarni odpadových vôd.
  2. Vlastník žumpy zabezpečí vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
  3. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a všetky poľnohospodárske a lesné pozemky, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd a do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

 

Čl. 4

Priestupky a sankcie

  1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší príslušné ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z., z 19. júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

  1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Zázrivá dňa: 22.10.2018.

 

 

 

JUDr. Matúš Mních

starosta Obce Zázrivá