Sociálna služba

Vybavuje:
Mgr. Karol Karcol, regionálny odbor
tel.: 0908 941 052
e-mail: karol.karcol@zazriva.com, info@zazriva.com

Obec Zázrivá v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. a VZN obce Zázrivá poskytuje opatrovateľskú službu, ktorá pomáha občanovi riešiť jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu.
Opatrovateľskou službou sa občanovi, ktorý je v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci na túto službu odkázaný, poskytuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.

O poskytnutie opatrovateľskej služby môžete požiadať na obecnom úrade, je potrebné vyplniť žiadosť (Tlačivo si môžete prevziať na obecnom úrade alebo vytlačiť v podstránke ).

V žiadosti na poskytnutie opatrovateľskej služby je potrebné aby vyjadril svoje stanovisko ošetrujúci lekára.

Tlačivá žiadosti – sociálne
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Čestné prehlásenie

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Zazriva

Žiadosť o poskytnutie sociálnej službyŽiadosť o poskytnutie sociálnej služby0 €pdf2024-02-12 Lekarsky-nalez-na-ucely-posudenia-odkazanosti-na-soc-sluzbu-oprava0 €pdf