Úmrtie v rodine

Prvou zaťažkávacou skúškou, ktorú musí pozostalý partner napriek hlbokému žiaľu zo straty blízkeho absolvovať, je vybavenie radu formalít, ktoré treba bezodkladne po smrti blízkeho vyriešiť. S mnohými môže vypomôcť aj rodina.

Úmrtie doma
Ak nastane úmrtie doma je potrebné ihneď zavolať pohotovosť (112 alebo 155 ) a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na Vašu adresu služba vyšle pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého. Do príchodu lekára neobliekajte zomrelého, ani nijako s ním nemanipulujte. Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý obhliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho) min. v 3 vyhotoveniach. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).
Pokiaľ obhliadajúci lekár do tejto kolónky napíše „Pochovať v zákonnej lehote“, je možná zo strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým. Po vykonaní tejto obhliadky je potrebné kontaktovať pohrebnú službu podľa výberu pozostalých na zabezpečenie prevozu zomrelého. Taktiež si pripravte vhodné oblečenie pre zomrelého, v ktorom bude pochovaný.
Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste zistiť príčinu smrti, má podozrenie na trestný čin, samovraždu, alebo je zosnulý cudzí štátny občan, do uvedenej kolónky napíše „Pitva na súdno – lekárskom pracovisku ÚDZS“. V tomto prípade je povinnosťou obhliadajúceho lekára privolať na transport zosnulého pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená za transport ÚDZS. Úlohou tejto pohrebnej služby je transport zosnulého na obvodne príslušné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou obhliadajúceho lekára. Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privoláva na miesto úmrtia Políciu a až následne po zdokumentovaní a súhlase vyšetrovateľa odváža vyššie uvedená pohrebná služba zosnulého. Po ukončení pitvy a procesných úkonoch na príslušnom patologickom pracovisku, je možné zosnulého na základe Vami vybranej pohrebnej služby transportovať do Domu smútku a následne pochovať. Pri násilných trestných činoch, dopravných nehodách, je potrebné si vyžiadať súhlas na pochovanie či spopolnenie od príslušnej prokuratúry.

Úmrtie v nemocnici
Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený – (patológia ). Vtedy je potrebné osloviť Vami zvolenú pohrebnú službu a dojednať prevoz mŕtveho do Domu smútku. Je potrebné doniesť aj oblečenie pre zosnulého a riadiť sa pokynmi nemocnice a pohrebnej služby.
Prevádzkovateľ pohrebnej služby – (to platí aj na prevoz zosnulého v rámci obce, z domu do Domu smútku), prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené Listom o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár.
Pohrebné služby na prevoz zomrelého, či už z domu zomrelého, z nemocnice, resp. patológie do Domu smútku, oslovíte Vami zvolenú pohrebnú službu, ktorá Vám tiež ponúkne zabezpečenie rôznych záležitostí a produktov súvisiacich s pohrebom napr. rakvu, drevený kríž, kyticu na rakvu, vence, sviece na rakvu, parte a pod. Pohrebnú službu môžete splnomocniť aj na vybavenie úmrtného lostu a dokladov s ním súvisiacich.
Ak úmrtie nastalo v nemocnici, spoja sa s vami jej pracovníci a poskytnú vám všetky informácie o úmrtí i o mieste, kam zosnulého previezli.

Ak vybavenie zápisu do knihy úmrtí nezveríte pohrebnej službe, čaká vás návšteva matriky.
Údaje matrike poskytuje osoba, ktorá vybavuje pohreb a to najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa dozvedela o úmrtí. Túto nevyhnutnú záležitosť môže vybaviť aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jeho trvalého pobytu.

Matrikaodkaz na oddelenie
Na zápis do knihy úmrtí treba predložiť:
tri kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
občiansky preukaz zosnulého,
občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb,
niekedy treba predložiť aj rodný list zosnulého a sobášny list, ak bol ženatý.
Za vydanie originálu úmrtného listu sa neplatí, vyhotovenie kópie stojí 50 korún (1,66 eura).

obec Zázriváodkaz na oddelenie
Pri pochovávaní na pohrebiskách v správe obce sa vyžaduje platná nájomná zmluva na hrobové miesto. Potrebné doklady:
občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje nájomnú zmluvu, údaje zosnulého.

Farský úradodkaz na oddelenie
Pre zápis do cirkevnej matriky zosnulých treba najmä doniesť:
list o prehliadke zosnulého (niektoré farnosti vyžadujú aj ďalšie náležitosti).

Úrad práce
Pri žiadosti o príspevok na pohreb od vás budú vyžadovať:
občiansky preukaz,
doklady o výdavkoch na pohreb, ak vynaložené náklady nepotvrdí pohrebná služba na žiadosti,
úmrtný list.

Sociálna poisťovňa
Ak idete požiadať o vdovský či vdovecký dôchodok, budete potrebovať:
občiansky preukaz,
sobášny list, úmrtný list,
doklady o vzdelaní zosnulého,
u mužov vojenskú knižku,
doklady dokumentujúce zamestnania zosnulého (napríklad evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenia zamestnávateľa a podobne) prípadne evidenciu pri nezamestnanosti.

V prípade, že si s niečím v tejto ťažkej životnej situácii neviete poradiť, resp. nerozumiete postupu, informujte sa na obecnom úrade, kde Vám radi v rámci našich možností pomôžeme a poradíme.