Životné prostredie

Vybavuje:
Bc. Katarína Majdišová
tel.: 043 /5823 231, 
mail: katarina.majdisova@zazriva.com, stavebnyurad@zazriva.com

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov
Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive. (tlačivo je na obecnom úrade alebo si ho vytlačíte zo sekcie Formuláre a tlačivá)
Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:
– na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
– pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
– pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
– na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:
– situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
– kópia Listu vlastníctva,
– súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce:
– fyzické osoby: 10 € ,
– právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €.

Tlačivo na stiahnutie (pdf)
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o stavebné povolenie PO
Žiadosť odstránenie stavby
Návrh na kolaudáciu
Ohlásenie zmeny v užívaní
Žiadosť o zmenu pred dokončením
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond

Vydávanie rybárskych lístkov
Vybavuje:
Bc. Katarína Majdišová
tel.: 043 /5823 231, 
mail: katarina.majdisova@zazriva.com, stavebnyurad@zazriva.com

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Správny poplatok v hotovosti do pokladne obce
– rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
– rybársky lístok mesačný: 3, – €,
– rybársky lístok ročný: 7 €,
– rybársky lístok trojročný: 17 €,
– od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Doba vybavenia: na počkanie.