Formuláre a dokumenty

Názov
Štatút Obce Zázrivá
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zázrivá
Schválený rozpočet na roky 2024 - 2025 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2024 - 2025 - príjmy
Programový rozpočet 2024
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na svojom území v zmysle § 75 ods. 17 ods. zákona o sociálnych službách pre sociálnu službu Zariadenie pre seniorov
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022
Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej - cenník od 01.01.2023
Schválený rozpočet na roky 2023 - 2025 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2023 - 2025 - príjmy
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - príjmy
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na obdobie 2018-2023
Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3251 Zázrivské lazy do národného zoznamu území európskeho významu
Priznanie k dani
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdaje
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjmy
Príloha č. 2 - oznam na úradné tabule
Príloha č. 1 - informovanie obyvateľov
Usmernenie k informovaniu dotknutých osôb
Program odpadového hospodárstva obce Zázrivá na roky 2016 - 2020
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - výdaje