Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

POZVÁNKA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov,
zvolávam starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

22.03.2013 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s týmto programom:

1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Voľba návrhovej komisie.
4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5.   VZN obce Zázrivá o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času. Zázrivá.
6.   Interpelácie poslancov.
7.   Diskusia.
8.   Schválenie uznesenia.
9.  Záver.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá