Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá

Obec Zázrivá získala finančný príspevok vo výške 77 892,00 Eur, na realizáciu aktivít projektu zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti sídiel.
Cieľom projektu s názvom „Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá“ je zvýšenie dopravnej bezpečnosti a zlepšenie dostupnosti obce Zázrivá prostredníctvom vybudovania obojstrannej autobusovej zastávky v katastrálnom území obce Zázrivá, v intraviláne obce pri objekte Základnej školy. Autobusová zastávka bude vybudovaná pozdĺž cesty tretej triedy č. III/2240 na dopravnom úseku prepájajúcom obec Zázrivá s mestom Dolný Kubín a Žilinou.
Prostredníctvom realizácie aktivít projektu sa dosiahne zvýšenie dostupnosti vidieckeho sídla, vybudovanie prvkov na ochranu zraniteľných peších účastníkov dopravy, zvýšenie bezpečnosti, ako aj zvyšovanie kvality života obyvateľov v obci Zázrivá, jej prepojenia s okolitými mestami a obcami v okresoch Dolný Kubín a Žilina. Predmetnú zastávku využívajú miestni obyvatelia obce Zázrivá, návštevníci z regiónu MAS Terchovská dolina, ako aj domáci či zahraniční turisti. Aktivity projektu prispejú k zvýšeniu bezpečnosti dopravy a ochrany zraniteľných účastníkov dopravy – všetkých peších účastníkov vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a so zrakovým znevýhodnením.

Názov projektu : Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá Popis projektu
Kód projektu: IROP-CLLD-Q178-512-001-001
Miesto realizácie projektu : Zázrivá
Výzva – kód : IROP-CLLD-Q178-512-001
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Celkové oprávnené výdavky: 81 991,58 Eur
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%): 95
Žiadaná výška príspevku: 77 892,00 Eur
Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom: 4 099,58 Eur

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ ZázriváZámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá

Zámer obce vybudovania bezpečnejších zástávok pri ZŠ Zázrivá