Fond Obecnej knižnice sa rozšíril o nové tituly

Obecná knižnica v Zázrivej podala v roku 2017 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na nákup literatúry. Systematická aktualizácia a doplňovanie knižného fondu odbornou a krásnou literatúrou tvorí jednu z hlavných podmienok efektívneho chodu knižnice, umožňuje prístup k rôznym informačným zdrojom a skvalitňuje knižnično – informačné služby knižnice. Fond Obecnej knižnice sa rozšíril o nové tituly v celkovom počte 144 exemplárov. Celková suma vynaložená na nákup literatúry predstavovala 1169,47 €. Z tejto sumy sme získali z Fondu na podporu umenia 1000 € a 169,47 € bolo spolufinancovanie našej obce. Nákup a objednávky kníh sme dávali do súvisu s akciami a podujatiami, ktoré v našej knižnici organizujeme.

Poskytnutie dotácie zo zdrojov FPU umožnilo Obecnej knižnici v Zázrivej doplniť svoj fond novými žiadanými titulmi náučnej, krásnej i detskej literatúry, čo sa stalo východiskovou základňou pre priebežné realizácie obsahových zámerov a cieľov. Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Supported using public funding by Slovak Arts Council.

FPU_logo