Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk

Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom 302/20021 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a Zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej aj stavebný zákon) zabezpečuje obstarávanie Územného plánu regiónu Žilinského kraja (ďalej aj ÚPN R ŽK).
V súlade s ustanoveniami § 21, ods. 3 stavebného zákona Žilinský samosprávny oznámil prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Žilinského kraja. Súčasne požiadal dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické osoby o zaslanie svojich stanovísk v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom na rozsah a stupeň zložitosti riešenia Konceptu ÚPN R ŽK predlžuje lehotu na vydanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu ÚPN R ŽK o 30 dní, t.j. na 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí verejného prerokovania, žiadosti o zaslanie pripomienok a verejného prerokovania.
Žilinský samosprávny kraj zároveň predkladá dotknutým orgánom a právnickým osobám predmetný koncept k nahliadnutiu.
S Konceptom ÚPN R ŽK je možné oboznámiť sa počas pripomienkového konania na úradnej tabuli ŽSK, web stránke Žilinského samosprávneho kraja, link: http://www.regionzilina.sk/sk/ strategicke-dokumenty-zsk/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.html a na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, kane. č. 316 počas úradných hodín.
Žilinský samosprávny kraj ďalej žiada obce Žilinského kraja, aby spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne pre verejnosť zverejnili toto oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania vrátane žiadosti o vydanie stanovísk v lehote o 30 dní od jeho zverejnenia.
Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečuje Ing. Katarína Náhliková, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. číslo 377.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Ing. Katarínu Náhlikovú, č.t.: 041/ 5032 310; email: katarina.nahlikova@zilinskazupa.sk

S pozdravom,
Ing. Erika Jurinová predsedníčka

scan oznámenia v PDF – oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania