Meranie radónu v Zázrivej

Odo dnes  po dobu 1 roka sa bude v obci Zázrivá vo vybraných obydliach vykonávať meranie radónu.

Čo je radón?
– vzácny plyn
– rádioaktívny
– bez farby a zápachu
– chemicky neaktívny
Vyskytuje sa prirodzene vo všetkých zložkách prírodného prostredia (vzduch, voda, pôda, horninové prostredie).

Prečo merať radón ? Je radón nebezpečný?
– radón má relatívne dlhú dobu polpremeny (3,8 dňa), preto sa môže nahromadiť v uzatvorených priestoroch, – ako sú napr. budovy, bane alebo jaskyne
– radón sám o sebe nie je nebezpečný, ale po vdýchnutí a následnej premene zostanú v pľúcach jeho kovové – produkty premeny, ktoré spôsobujú vnútorné ožiarenie
– radón spolu s produktmi premeny je po fajčení druhý najrizikovejší faktor pre vznik rakoviny pľúc
– rakovina pľúc môže vzniknúť pri dlhodobom pobyte v priestore s vysokou koncentráciou radónu

Prečo chceme merať radón v Zázrivej?
– merania budú realizované v rámci spoločného vedeckého projektu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave, zameraného na výskum vlastností a vplyvu zlomov
– výskum financuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ výskumu
– sledovať vplyv prítomnosti zlomu na koncentráciu radónu v domoch počas roka

Čo ovplyvňuje množstvo radónu v dome?
– typ horniny v podloží stavby (žula, vápenec…)
– priepustnosť podložia stavby (štrk, hlina, íly…)
– konštrukcia budovy (pivnica, zateplenie…)
– kvalita konštrukcie budovy (trhliny, netesnosti)
– použitý stavebný materiál
– vetranie

Ako dlho sa bude merať?
meranie bude prebiehať počas celého roka v 4 etapách:
leto (jún, júl, august 2018)
jeseň (september, október, november 2018)
zima (december 2018, január, február 2019)
jar (marec, apríl, máj 2019)

Účastník výskumu dostane 2 detektory, každý umiestni do inej miestnosti
– meranie je potrebné vykonávať počas celého roka v rovnakých miestnostiach, inak je nevhodné na posúdenie radónového rizika
– detektor slúži na stanovenie priemernej koncentrácie radónu v ovzduší miestnosti počas doby merania, preto je dôležité zaznamenať dátum a čas začiatku aj konca merania pre každú etapu
– spolu s detektormi dostane účastník výskumu informačné letáky a dotazník
– anonymita účastníkov výskumu bude zachovaná

Informácie ohľadom tejto problematiky si možnože stiahnuť tu: Meranie radónu v Zázrivej v PDF