Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

obec Zázrivá

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti s trvalým pobytom na území obce a v centrách voľného času.
Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

§ 1 Predmet úpravy
Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Zázrivá v centrách voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. /registrovaných záujmových útvaroch, občianskych združeniach. s prideleným IČO/

§ 2 Podrobnosti financovania

Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku za / 1hodinu záujmového vzdelávania, za 2 hodiny na dieťa/ a výšku dotácie na žiaka v jednom záujmovom útvare 60.€, v dvoch záujmových útvaroch 30.€ v troch záujmových útvaroch 20.€ za kalendárny rok.

§ 3 Príjemca dotácie(príspevku)
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a)    Školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a iných uznaných záujmových útvarov centier voľného času na území obce Zázrivá.
b)    Iná obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, fyzická osoba ako zriaďovateľ centra voľného času, ak o dotáciu požiada

§ 4 Výška a účel dotácie(príspevku)
1.    Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v školských zariadeniach s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zázrivá , v iných uznaných centrách voľného času na území obce Zázrivá obci a v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obci, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, je určená v prílohe č.1.
2.    Príjimateľ dotácie predloží v žiadosti o dotáciu
a)    menný zoznam detí, deň, čas, počet hodín
b)    výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
3.    Príjmateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov na záujmové vzdelávanie detí a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4.    V prípade že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

§ 5 Termín a spôsob poskytovania dotácie(príspevku)
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne / vo výške jednej dvanástiny z dotácie určenej na príslušný kalendárny rok do 10 dňa príslušného mesiaca.

§ 6 Záverečné ustanovenia

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na záujmové vzdelávanie deti a v centre voľného času, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy
2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Zázrivej uznesením číslo    zo dňa
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť :
4. Výška dotácie /príloha č.1/ sa prehodnotí k 30.10. 2013 na základe výšky podielu na dani z príjmov FO pre rok 2013

V Zázrivej    dňa
Príloha č. 1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, fyzickej osoby a právnickej osoby

Kategória škôl, školských zariadení, Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka 

v €

CVC na území obce Zázrivá 60 € na kalendárny rok

CVČ mimo územia obce Zázrivá

60 € na kalendárny rok

Iné uznané záujmové útvary CVČ

60 € na kalendárny rok