Nevyhadzujme peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam!

Vážení spoluobčania,

Náklady na zavedenie zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné a tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach obce Zázrivá za prirodzené a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej rokov.

Odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný a nemôže podľa zákona skončiť na skládke, prípadne v spaľovni, môžu špecializované firmy energeticky využiť buď v bioplynových staniciach alebo zabezpečiť jeho kompostovanie.

Kompostovaním možno znížiť množstvo zmesových odpadov a tým aj znížiť ekonomické zaťaženie obce spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi. Kompostovanie udržuje a vylepšuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy, atď. Človek vyprodukuje približne 230 kg biologicky rozložiteľného odpadu ročne, kompostovaním tak pomáhame sebe aj životnému prostrediu.

Skládkovanie je z ekologického hľadiska najhoršou možnosťou, ako naložiť s odpadom. Bioodpad na skládke vytvára skleníkové plyny (najmä metán) a znečisťuje povrchové a podzemné vody, pôdu i ovzdušie. Jeho podiel v komunálnom odpade je teda nevyhnutné znížiť, ideálne úplne eliminovať. Slovenská republika od 1. januára 2021 zavádza novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ukladajú obci okrem iných povinností  aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Existujú určité výnimky, na základe ktorých by sa mesto alebo obec mohlo vyhnúť tejto povinnosti. Výnimky platia od roku 2021 pre:

  • Obec a mesto, ktoré zabezpečí energetické zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností.
  • Obec a mesto, ktoré zabezpečí, že 100% domácností kompostuje svoj vlastný odpad.
  • Obec a mesto, ktoré preukáže, že so zberom má isté technické problémy.

Keďže v našej obci občania kompostujú svoj odpad z domácnosti na vlastných kompostoviskách, obec pripravila čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktoré musí podpísať každá domácnosť, aby sa uplatnila výnimka z povinnosti  vykonávať triedený zber kuchynského odpadu od občanov.

Toto čestné vyhlásenie je potrebné VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu. Ak vlastník v rodinnom dome (byte) nebýva odovzdá ho osobne na Obecný úrad v Zázrivej do podateľne, alebo vhodí do schránky nachádzajúcej sa pri dverách obecného úradu. Čestné vyhlásenie bude taktiež k Vašej dispozícii na podateľni obce pri platení dane z nehnuteľnosti.

 V čestnom vyhlásení potvrdíte, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vyprodukovaný vo Vašej domácností nevyhadzujete do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, ale takýto odpad viete zhodnotiť v domácnosti.

Čestné vyhlásenia budú evidované na Obecnom úrade a budú slúžiť na preukázanie splnenia povinností obce vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, že v obci kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný  odpad 100% domácnosti.

Po náhodnej kontrole komunálneho odpadu sme zistili značné nedostatky pri triedení odpadu, preto Vás vyzývame k dôslednejšiemu separovaniu.

Ďakujeme za súčinnosť a veríme, že spoločným úsilím pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.

Bližšie informácie Vám poskytneme v úradných dňoch na telefónnom čísle 043/5896130, 0908 941 052  Mgr. Karol Karcol.

 

Tlačivo čestného vyhlásenia si môžete stiahnuť TU vo forme PDF