Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Vykurovacia sezóna aj v tomto roku bude ovplyvnená energetickou krízou. Aby ste vykurovacie obdobie prežili v zdraví a spokojnosti Vám znovu ponúkame zopár odporúčaní k vykurovacej sezóne aj vzhľadom k tomu, že toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet výjazdov predovšetkým k požiarom v rodinných domoch resp. k požiarom v bytovom fonde.

K najčastejším príčinám vzniku požiarov v čase vykurovacej sezóny patria najmä:
* absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou),
* nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
* nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,
* nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
* nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
* nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom,
* nesprávna obsluha vykurovacích systémov,
* vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči).

Odporúčania počas vykurovacej sezóny:
* zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov
* zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly,
* pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, na prehorenie alebo poškodenie materiálu vykurovacieho telesa,
* pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a na dodržiavanie termínov odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia,

Vykurovať správnym palivom do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru
a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia,
Správne uskladňovať palivo v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené a skladované žiadne horľavé materiály. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

USMERNENIE – Vykurovacej sezóne na stiahnutie v PDF