Oznam pre majiteľov psov

Obec Zázrivá na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého vzrastu, alebo veľký.

Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje:
· Opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania
· Púšťať psov na verejné priestranstvá.
· Zakazuje sa voľný pohyb psa bez vodítka na verejnom priestranstve, na celom území obce.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Nebezpečným psom je aj každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak psa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Psie výkaly je potrebné vhodiť do vlastnej nádoby na komunálny odpad, alebo ich likvidovať na vlastnom pozemku. Pes voľne sa pohybujúci na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, alebo pes, ktorý na verejnosti prístupnom mieste ohrozuje ľudí alebo zvieratá, môže byť odchytený .

Priestupky:
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2, zákona 282/2002 Z. z.
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

Ak sa budú prípady opakovať, voľne sa potulujúci pes bude odchytený a umiestnený do príslušného zariadenia s tým, že majiteľ psa si bude okrem finančného postihu hradiť aj jeho odchyt a pobyt v karanténnej stanici.

Zákon 282 zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vo forme PDF