Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

oznamujeme, že od: 03.05.2022 10:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 03.05.2022 14:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy. Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

 

Ing. Július Bodor – riaditeľ sekcie
Dispečingy Stredoslovenská distribučná, a.s.