Oznámenie o vyhradení miesta Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a na území ochranného pásma NPMF

VYHRADENÉ MIESTA V OCHRANNOM PÁSME NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA A NA ÚZEMÍ CHKO HORNÁ ORAVA
č. 8/2024 zo dňa 26. januára 2024

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja Žilina“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. (1) písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 67 písm. u) zákona, v zmysle § 13 ods. (3) písm. b) zákona OPaK, na základe žiadosti: Ochrana prírody a poriadku, Mlynské luhy 18316/76a, 821 05 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) listom zo dňa 11.12.2023, po prerokovaní so Správou Národného parku Malá Fatra a CHKO Horná Orava,
zverejňuje
zoznam vyhradených miest na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra a na území CHKO Horná Orava, na ktorých nie je podľa zákona OPaK zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obcí podľa zákona OPaK, a to konkrétne na parcelách KN – C č. 4481/4,4481/1,4481/3,4481/2,4482,4483 a 4484 v k. ú. obce Zázrivá, a tiež na parcelách KN – C č. 16940/2, 11910/1, 11918, 16939, 11904 v k. ú. obce Oravská Lesná, na ktorých platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona OPaK. Vyhradenie miest vo vybraných parcelách na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra a CHKO Horná Orava sa týka len spevnenej komunikácie a priľahlých lesných skladoch medzi obcami Oravská Lesná a Zázrivá.

Vo vyhradených miestach sa pre uvedenú činnosť v zmysle (§13 ods. 1 písm. a) zákona OPaK ustanovujú nasledovné podmienky zohľadňujúce záujmy OPaK:
1. Na vyhradených miestach v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona OPaK na území ochranného pásma Národného Parku Malá Fatra a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, vo vyššie uvedených vybraných parcelách, budú motorové vozidlá jazdiť a stáť tak, aby nebola blokovaná prístupová komunikácia a aby bol umožnený výkon lesného hospodárstva a poľovníctva.
Ostatné činnosti uvedené v rozsahu § 13 zákona OPaK budú naďalej v tomto vyhradenom úseku zakázanými činnosťami a bude sa na ne v odôvodnených prípadoch vzťahovať vydanie povolenia na výnimku alebo udelenie súhlasu od príslušného orgánu ochrany prírody. Toto zverejnenie vyhradených miest nenahrádza súhlas vlastníka, správcu, nájomcu pozemkov.

Opis vyhradeného miesta
Záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona OPaK a v D zóne Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona. Zároveň je dotknutá lokalita súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. Konkrétne sa jedná o Chránené vtáčie územie SKCHVÚ013 Malá Fatra, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 2/2011 Z.z. zo dňa 22.12.2010, s účinnosťou od 15.1.2011. a Chránené vtáčie územie SKCHVÚ008 Horná Orava, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z.z. s účinnosťou od 01.05.2005.

002710-Oznámenie o vyhradení miesta v k. ú v PDF

Zverejnenie vyhradené miesta v k. ú v PDF