POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska.

Úlohou pozemkových úprav je:
– prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva
– znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych podielov so zachovaním pôvodnej hodnoty pozemkov, znížiť počet listov vlastníctva pre jedného vlastníka
– zredukovať veľký počet spoluvlastníckych podielov k jednej parcele
– odstrániť nedostatky v doterajšej evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim,
– vytvoriť podmienky pre trh s pôdou
– vyriešiť prístup vlastníkov k svojim pozemkom, ktorý bol znemožnený v dôsledku zavedenia kolektivizačných foriem hospodárenia na pôde,
– sprehľadniť nájomné vzťahy k pozemkom.

Ako sa postupuje pri pozemkových úpravách?
– pozemkové úpravy sú dlhodobé projekty, ktoré vyhotovujú oprávnené geodetické spoločnosti,
– pri pozemkových úpravách sa výrazne mení podoba katastrálneho operátu (katastrálne mapy, vlastnícke vzťahy daného územia…),
– pozemkovými úpravami sa usporiadajú vlastnícke a s tým spojené užívacie práva k pozemkom,
– pozemkovými úpravami sa zlučujú, rozdeľujú alebo sa vyrovnávajú hranice pôvodných parciel t. j. parciel určeného operátu, v katastri nehnuteľností zapísané ako parcely registra E, v súlade s požiadavkami vlastníka, podmienkami životného prostredia, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo – ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
– pozemkovými úpravami sa vykonáva nové rozdelenie v registri C-KN (právny stav) so záväznými druhmi pozemkov pre každého vlastníka samostatne.

Po úspešnom ukončení projektu pozemkových úprav a jeho zápise do katastra nehnuteľností, vlastnícke práva k pôvodným pozemkom, ako aj dovtedajšie nájomné vzťahy zanikajú. Vlastnícke práva k novým pozemkom, ktoré sa určujú na základe rozdeľovacieho plánu naopak vznikajú.
Po úspešnom ukončení projektu pozemkových úprav a jeho zápise do katastra nehnuteľností, vlastnícke práva k pôvodným pozemkom, ako aj dovtedajšie nájomné vzťahy zanikajú.
Vlastnícke práva k novým pozemkom, ktoré sa určujú na základe rozdeľovacieho plánu naopak vznikajú.

Vlastníci pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sú pri vykonávaní pozemkových úprav súčinní aj cez tzv. združenie účastníkov pozemkových úprav a toto združenie prostredníctvom svojho zvoleného predstavenstva spolupracuje pri tvorbe projektu pozemkových úprav so zhotoviteľom a správnym orgánom.
Správnym orgánom pre vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zázrivá je Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor.
Vzhľadom k tomu, že pozemkové úpravy sa vykonávajú z dôvodu odstránenia prekážok výkonu vlastníckych a užívacích pomerov vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách, náklady na vykonanie pozemkových úprav hradí štát.

Čo tvorí obvod pozemkových úprav?
Obvod projektu pozemkových úprav v k. ú. Zázrivá tvoria pozemky v extraviláne obce a intraviláne obce vo všetkých dolinách. Sú to ohraničené plochy zastavaného územia, ktoré sú roztrúsené v dolinách katastrálneho územia Zázrivá. Sú na nich postavené chalupy, drevenice ale aj samostatne stojace rodinné domy. Z intravilánu ústredia obce, ktorý je rozsiahlejší, sa do obvodu PU zahŕňajú len pozemky vo vlastníctve Urbáru pozemkové spoločenstvo Zázrivá.

Z obvodu pozemkových úprav sa vynímajú:
– pozemky v zastavanom území v centrálnej časti ústredia obce,
– pozemky v extraviláne, ktoré sú vo vlastníctve pozemkových spoločenstiev a to:
Pozemkové spoločenstvo Vasiľov, Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota, Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny, Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou, Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Oravská Poruba, PUPOV
– pozemkové spoločenstvo v Zázrivej, Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová.

Kto je účastníkom pozemkových úprav?
– účastníkmi pozemkových úprav sú vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov, vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, fyzické a právnické osoby, ktorých, vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond, Obec, vyšší územný celok, štátna organizácia lesného hospodárstva, pozemkové spoločenstvá (urbáre, komposesoráty a pod.),
– účastníci pozemkových úprav vytvárajú združenie účastníkov pozemkových úprav. Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav a výkonným orgánom združenia je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov pozemkových úprav v konaní o pozemkových úpravách. Zhromaždenie bude nadpolovičnou väčšinou rozhodovať o všetkých dôležitých krokoch pri vykonaní pozemkových úprav.

Informácia o PÚ v Zazrivej vo forme pdf

Mapa obvodu PÚ v Zázrivej vo forme pdf