Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

23.2.2015 / pondelok / o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Oboznámenie s výzvou na rekonštrukciu materských škôl, s procesom zlúčenia materskej školy a základnej školy a so zámerom jej následného presťahovania do uvoľnených priestorov základnej školy.
5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva