POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 29. 09. 2022 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovými opatreniami č.4 a 5
6. Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04. 12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
7. Diskusia.
8. Interpelácie poslancov.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá