Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

11.12.2014  / štvrtok /   o 15. 30 hod.  na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
4.   Dodatok č. 1  k  VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce   Zázrivá.
5.   VZN obce Zázrivá o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zázrivá.
6.   VZN obce Zázrivá o určení školských obvodov.
7.   Schválenie platu starostovi obce.
8.  Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
9.  Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.
10. Konsolidovaná výročná správa obce Zázrivá za rok 2013.
11. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2015 – 2017.
12. Programový rozpočet  obce Zázrivá na roky 2015 – 2017.
13. Interpelácie poslancov.
14. Diskusia.
15. Schválenie uznesenia.
16. Záver.

JUDr.  Matúš  Mních, v. r.
starosta  obce  Zázrivá

 

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva