UZNESENIE OZ konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7/2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7 / 2015.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zázrivá k programovému rozpočtu obce Zázrivá na
roky 2016 – 2018.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Bc. Jozef Jurík, člen: Ing. Radovan Lupták.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice: Jozef Červeň a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Zámer odpredať obecný pôvodne neknihovaný pozemok p. Jánovi Drengubiakovi, Havrania 68, Zázrivá a to: časť E KN parc. č. 20967/36, vodná plocha, zobrazená v zmysle GP č30216621-147/2015 ako C KN parc. č.: 3373/8, zast. pl. o výmere 22 m2, 3373/9, zast. pl. o výmere 152 m2 a 3373/12, zast. pl. o výmere 128 m2 z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome pod hospodárskymi budovami a vo dvore. Cena: 10.-€/m2.
2. Dotáciu z rozpočtu obce Zázrivá na rok 2016 pre TJ Fatran Zázrivá vo výške 4.644.- € na činnosť TJ Fatran Zázrivá.
3. VZN obce Zázrivá č. 7-22/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá.
4. VZN obce Zázrivá č. 6-10/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Zázrivá.
5. VZN obce Zázrivá č. 16-02/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.
6. VZN obce Zázrivá č. 14-02/2015 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.
7. VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
8. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2016 – 2018.
9.Internú smernicu obce Zázrivá: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zázrivá.
10. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 9.
11.  Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 10.
12. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá max. cenu vo výške: 666.257,23 €. Cena bola stanovená verejným obstarávaním
13. Spoluúčasť obce Zázrivá na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške: 190.051,46 €.
14. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na projekt rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške: 38.795.- €.
15. Úver na projekt  „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá“ na sumu 476.205,77 €. Úver bude zabezpečený bianko zmenkou dlžníka . Týmto uznesením sa ruší  uznesenie č.5/2015 zo dňa 13.11.2015, kde bola výška úveru schválená 635.000.- €.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Na stiahnutie vo forme PDF tu:

UZNESENIE OZ konaného dňa: 04. 12. 2015, č.: 7/2015