VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTIE o predĺžení platnosti stavebného povolenia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

ROZHODNUTIE

o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovení § 3a a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) v spojení s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.) a v súlade s § 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na žiadosť navrhovateľa: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina zo dňa 31. 08. 2021, rozhodol nasledovne:

Podľa § 67 a 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov mení lehotu platnosti stavebného povolenia č. OU-DK-OCDPK-2018/0005 67/15, zo dňa 09. 05. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13. 06. 2018, vydaného Okresným úradom Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na stavbu „Rekonštrukcia cesty 11/583 – zosuvy“ stavebný objekt „Sanácia zosuvu v km 32,415 – 32,925“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch :

existujúca pozemná komunikácia 11/583 – líniová stavba a na pozemkoch parc. č. KN-C 4272, 1748 a 1062 v katastrálnom území obce Zázrivá a to do 31. 01. 2023.

Rozhodnutie o námietkach vznesených v rámci konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia:

V rámci stanovenej lehoty neboli uplatnené žiadne pripomienky.

Dokument vo forme PDF na stiahnutie tu: VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku