VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania stavby a upustenie od ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 1437/6, 040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného domu s.č.21 a zadných stavov“, na pare. č. KN-C: 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dokument vo forme PDF na stiahnutie tu: pavlikovsky_vv_ozsk.pdf