VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE – zrútenie mostu v Havranej

VYHLÁSENIE
MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – havarijný stav, zrútenie spodnej stavby na mostnom objekte premosťujúcom potok Zázrivka v rkm 16,58 s evidenčným číslom MO 2240-007 na existujúcej pozemnej komunikácii III/2240 v km 5,910 – 5,916 v k. ú. Zázrivá, znemožňujúcej prejazd automobilov a chodcov časti Havrania v katastri obce Zázrivá, ktorý môže spôsobiť ohroze-nie života, zdravia, majetku a následky na životnom prostredí a ako aj pôsobenia následkov havarij-nej situácie na bezpečnosť dopravy v širších súvislostiach a na činnosť zložiek integrovaného zá-chranného systému v rámci ich sídiel a pôsobnosti v okrese Dolný Kubín ako aj potok v osade Hav-rania nachádzajúci sa tesne pod mostovým objektom, obec Zázrivá podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e

dňa 21. júla 2022 o 12:00 hod.

na území obce Zázrivá, v časti bezprostredného okolia mostu ev. č. 2240-007 na ceste III/2240

m i m o r i a d n u s i t u á c i u.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku. Uvedené opatrenia budú realizované prijímaním organizačných a technických opatrení bezpečnej dopravy a odstraňovaní rizík, ktoré počas realizácie projektu demolácie súčasného mostného objektu a budovanie nového mostného objektu bude predstavovať ohrozenie života, zdravia a majetku.

Na ohrozenom území po vzájomnej dohode so správcom mostných objektov Žilinský samosprávny kraj Žilina ustanovujem tieto režimové opatrenia:

Vyhlásiť mimoriadnu situáciu na území obce Zázrivá v lokalite na mostnom objekte premosťujúcom potok Zázrivka v r km 16,58 s evidenčným číslom MO 2240-007 na existujúcej pozemnej komunikácii III/2240 v km 5,910 – 5,916 v k. ú. Zázrivá z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti a nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku.

Správca mostných objektov na ceste III/2240 Správa ciest ŽSK vykoná bezodkladne na vlastné náklady nevyhnutný rozsah stavebnotechnických opatrení rizika zosuvu cestného telesa a nasadiť potrebné sily a prostriedky na vykonávanie záchranných prác, ktorých cieľom je zníženie následkov mimoriadnej udalosti a postupné odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti.

Zabezpečiť dopravné značenie na danom úseku z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti dopravy, zabezpečiť reguláciu dopravy podľa potreby.

Správca mostných objektov na ceste III/2240 Správa ciest ŽSK zintenzívni monitorovanie stavu mostu, ev.č. 2240-007 premosťujúcom potok Zázrivka v r km 16,58 v osade Havrania, v obci Zázrivá. Minimálne bude monitorovať jedenkrát do týždňa.

Správca mostných objektov na ceste III/2240 Správa ciest ŽSK zabezpečí spolu s vlastníkom mostného objektu ŽSK bezodkladne dočasné premostenie a následne bezodkladnú výstavbu nového mostného objektu.

Toto vyhlásenie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Zázrivej dňa 21.07.2022