Výzva na predkladanie ponúk: Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej

Obec Zázrivá, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava a rekonštrukcia pamätníka SNP v Zázrivej„.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/vyzva/fKk9Kamlu1fhV1l4gW9z_YA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Lehota na predkladanie ponúk: do 14.6.2021 do 12:00

Zverejnené dňa 04.06.2021

Prílohy: Výzva, Príloha č.1 – výkaz výmer, Príloha č.2 – ZoD_návrh