VZN 16-03-2016 a Dodatok k VZN 20-02-2016

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4. 12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 03/2016 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá