ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27. 02.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili.

2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Stanislav Žúbor a Mgr. Marek Bílek.

3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík,  člen: Jana Pazderová a Ambróz Otruba.

4. Rôzne:
– Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol nasledovné žiadosti občanov:
1.) Erik Lacko, Havrania 71, Zázrivá – žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť   E KN parc. č. 20967/7 – vodné plochy o výmere 132 m2, ale v zmysle GP č. 30216621-025/2004, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 3383/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 370.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2015, zo dňa 27. 02. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 8 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Jana Pazderová, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor a  Peter Štyrák ( 1 poslanec – Jozef Červeň  nebol prítomný).

2.) Erik Lacko, Havrania 71, Zázrivá – žiadosť o súhlas OZ k odkúpeniu pozemkov C KN parc. č.: 3384/5 záhrada o výmere 109 m2, 3384/3 zastavaná plocha o výmere 7 m2 a 3384/2 zastavaná plocha o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania od Slovenského pozemkového fondu  z dôvodu vysporiadania pozemkov pod domom a pri dome žiadateľa. OZ schválilo súhlas na odkúpenie uvedených pozemkov a za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( 1 poslanec – Jozef Červeň  nebol prítomný).

3.) Jaroslav Matúš, Ráztoky 87, Zázrivá, žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku –  E KN parc. č. 20911/14 – ostatné plochy o výmere 18 m2 , k. ú. Zázrivá, Ráztoky, ktorý sa nachádza pri jeho pozemkoch z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome s. č. 87. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 180.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2015, zo dňa 27. 02. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 9 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Jana Pazderová, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor ,  Peter Štyrák a Jozef Červeň.

4.) Tatiana Prílepková, Havrania 5, Zázrivá požiadala OZ o poskytnutie pomoci pri rekonštrukcii prenajatých priestorov od obce v Dome služieb za účelom prevádzkovania kaviarne. OZ vzalo uvedenú žiadosť na vedomie a za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

OZ schválilo zateplenie stropu v Dome služieb – v bývalej miestnej knižnici a to do sumy max. 1.000.-€.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

5.) Ing. František Smiško a manž. Terézia Smišková, obidvaja bytom Stred č. 279, Zázrivá, požiadali o zámenu pozemkov medzi nimi a obcou Zázrivá. Ide o pozemky súvisiace s ich pozemkami v k. ú. Zázrivá, Stred pri ich rodinnom dome s. č. 279 a to: od obce by požadovali pozemky: C KN parc. č. 4320/2, zastavaná plocha o výmere 7 m2 ( pozemok pod št. cestou III. Triedy ), ktorý oplotili, 4600/10, vodná plocha o výmere 23 m2 (časť pôvodného toku Zázrivky)  a 4600/14, vodná plocha o výmere 60 m2 (časť pôvodného toku Zázrivky), na ktorých vybudovali oporný múr od toku Zázrivky. Obci Zázrivá by vymenili ich pozemky a to: C KN parc. č. 339/8, zastavaná plocha o výmere 1 m2, 4500/11, vodná plocha o výmere 4 m2 ( časť toku Zázrivky) a E KN 341/2, ostatná plocha o výmere 93 m2 (časť toku Zázrivky).
– p. Ing. Smiško informoval, že oporný múr popri toku Zázrivky vybudovali, aby si chránili svoje pozemky, nakoľko ani Povodie Váhu, ako správca toku a ani obec Zázrivá, ako vlastník pozemku pod tokom Zázrivky, nemali finančné prostriedky na vybudovanie protipovodňových opatrení v danom mieste.  Tiež od št. cesty vybudoval oplotenie a zasiahol ním časťou do št. cesty III. Triedy, ktorá je v Správe ciest Žilina, detašované pracovisko Dolný Kubín, ale pozemok pod cestou je vo vlastníctve obce Zázrivá.
– p. starosta JUDr. Matúš Mních reagoval, že p. Ing. Smiško vybudoval oplotenie – múr popri št. ceste bez povolenia, pri začatí prác ho osobne na túto skutočnosť upozornil, nakoľko zasiahol do cesty, ale p. Ing. Smiško stále hovoril, že je s oplotením na svojom pozemku,  pokračoval v prácach a oplotenie – múr od št. cesty vybudoval.  Po zameraní geom. Plánu zistil že skutočne zasiahol do št. cesty ( pod ktorou je obecný pozemok), preto žiada o výmenu tohto pozemku. Obec začala konanie vo veci porušenia stavebného zákona – budovanie oplotenia bez povolenia stavebného úradu – Obce Zázrivá, čo nebolo zatiaľ ukončené, lebo p. Ing. Smiško tvrdil, že vybaví súhlasné stanovisko od Správcu št. cesty, ale k dnešnému dňu ho nemá, telefonicky sa p. Koleková zo Správy ciest vyjadrila, že s vydaním povolenia na legalizáciu uvedeného oplotenia – múru nedajú súhlas, tiež OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát nesúhlasí s vydaním povolenia na uvedené oplotenie, nakoľko je v na cestnom telese a jeho umiestnenie je v rozpore s ustanovením § 12 ods. 2 písm. b) , c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z.,  požadujú vzhľadom na bezpečný rozhľad pri výjazde na št. cestu riešiť oplotenie a vstupnú bránu vo vzdialenosti min. 1,5 m od okraja vozovky tak, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.  Preto p. starosta navrhol OZ  zobrať uvedenú žiadosť o výmenu pozemkov na vedomie, dokiaľ sa nedorieši problém s oplotením popri , ako aj na št. ceste.
– p. Anton Drengubiak uviedol, že treba brať do úvahy a aj rešpektovať vyjadrenia Správy ciest, Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne,
-p.  Ambróz Otruba reagoval, že je to „kritické miesto“, argument p. Ing. Smišku, že v danom úseku je cesta dosť široká neobstojí, nakoľko sa s oplotením dostal na obecný pozemok,  na ktorom je štátna cesta III. Triedy, oplotenie – múr vytŕča do cesty, môže dôsť k dopravnej nehode a kto potom bude niesť dôsledky ?
– p. Ing. Smiško reagoval, že osadil „zrkadlo“ pre lepší rozhľad pri výjazde na št. cestu,
– P. Ing. Radovan Lupták pripomenul, že na výstavbu oporného múru ako na „líniovú stavbu“ bolo treba riadne stavebné povolenie na základe projektovej dokumentácie, ako aj na výstavbu oplotenia popri št. ceste, kde by sa pred realizáciou týchto stavieb vyjadrili dotknuté orgány št. správy, správcovia sietí, vlastníci susedných pozemkov, nakoľko vybudovaný oporný múr odráža vodu na opačný breh, ktorý je tým viac podmývaný, spôsobuje sa škoda vlastníkom pozemkov na druhej strane toku Zázrivka,
– p. Ing. Smiško reagoval, že si chránil len svoje pozemky, preto vybudoval oporný múr popri toku Zázrivka,
– p. starosta uviedol, že vzhľadom na nelegálnosť stavby oplotenia – múru popri št. ceste, v jej ochrannom pásme, na obecnom pozemku, bude asi navrhovať jej odstránenie, čo bude riešené cestou stavebného úradu Zázrivá, navrhol vziať uvedenú žiadosť p. Ing. Smišku a manž., na vedomie, začo hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

– p. starosta informoval o žiadosti OVS, a.s., Dolný Kubín o vydanie súhlasného stanoviska obce Zázrivá k zmene kultúry pozemkov pod „COV Zázrivá“ a to na zastavané plochy, teda – vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, čo aj všetci 8 prítomní poslanci OZ,  1 poslanec  nebol na hlasovaní prítomný (Ing. Radovan Lupták),

– p. starosta predniesol Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré aj všetci 9 prítomní poslanci schválili,

p. Antol najskôr poďakoval za dobre fungujúcu zimnú údržbu, požiadal pokiaľ to bude možné o pokračovanie v asfaltovaní cesty v Plešivej „balkán“, tiež upozornil na nepovolenú skládku odpadov pri dome Štefana Karcola v susedstve jeho rod. domu, bude potrebné to na jar riešiť ( aj cez VPP pracovníkov),

p. Bc. Jozef Jurík a Mgr. Marek Bílek navrhli a poslanci sa aj dohodli, že ďalšie zasadania obecnej rady a obecného zastupiteľstva sa budú konať od 16.00 hod., aby niektorí poslanci stíhali včas prísť na zasadania OR, OZ,

p. starosta informoval aj o obecnej bytovke, aké sú možnosti jej prípadnej výstavby, dá sa vybaviť  úrok na 2,3 % (komerčnou cestou), splácal by sa 15 rokov, mesačná splátka by bola cca 2.800.-€ za mesiac, umiestnenie bytovky je v Územnom pláne obce Zázrivá v jej 2. doplnku.

5. VZN obce Zázrivá o  záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Zázrivá
– OZ prijalo nasledovné uznesenie :

NÁVRH  NA  UZNESENIE č. 2/2015 pre rokovanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, dňa 27. 02. 2015

K bodu: ZMENY A DOPLNKY č. 2  ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE ZÁZRIVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej
A.    PREROKOVALO
Správu o postupe obstarávania a spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá a  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 22 – 01/2015, ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá.
B.    KONŠTATUJE, ŽE
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zázrivá  a jeho Záväzná časť je v súlade so záujmami obce a s celkovou koncepciou rozvoja obce a zároveň rieši aktuálne potreby vyvolané zámermi ďalšieho rozvoja obce.
C.    SCHVAĽUJE
v zmysle § 26, § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zázrivá a Všeobecne záväzné nariadenie č. 22 – 01/2015 , ktorým sa schvaľuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá.
D.    UKLADÁ
Obci Zázrivá:
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Zázrivá Okresnému úradu v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Andreja Kmeťa č. 17,  010 01  Ž I L I N A, opatrený doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
–    označenie schvaľovacieho orgánu,
–    číslo uznesenia a dátum schválenia,
–    odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Prostredníctvom Ing. arch. Anna Gočovej (OSO ÚPP a ÚPD): Vyhotoviť Registračný, ktorý  spolu s kópiou uznesenia o schválení sa doručí  na Ministerstvo výstavby, dopravy  a regionálneho rozvoja SR, odbor územného plánovania v Bratislave.
Za: hlasovali všetci 9 prítomní poslanci, zdržal sa: 0, proti: 0.

6. – 7. Interpelácie poslancov, diskusia:
– p. starosta dal hlasovať za odpredaj obecnej akcie pre Prima banku, ktorá doručila obci žiadosť  na odkúpenie akcie obce Zázrivá za cenu: 13.200.-€ ( obec zakúpila v minulosti akciu za 200.000.- Sk ), OZ odpredaj akcie schválilo všetkými 8 prítomnými poslancami ( 1 poslanec p. Peter Štyrák nebol na hlasovaní prítomný),
– p. starosta tiež informoval, že je možnosť podať projekt na ďalšie multifunkčné ihrisko , treba o tom pouvažovať, kde by sa prípadne vybudovalo ( na terajšom antukovom ihrisku, prípadne na ihrisku na IBV…).
– p. prednosta Ing. Ján Žúbor rozdal poslancom návrh zasadaní OR a OZ na rok 2015. Tento návrh vzali poslanci na vedomie.

8. Schválenie uznesenia:
– Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a všetci 8 prítomní poslanci ho aj schválili  ( 1 poslanec p. Peter Štyrák nebol na hlasovaní prítomný)

9. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Žúbor
Mgr. Marek  Bílek

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

2015-02-27 Zápisnica OZ