Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 09. 02. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta privítal 9  prítomných poslancov (všetkých), štyroch kandidátov na hlavného kontrolóra, občanov na zasadaní OZ.

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Tibor Bílek a Jozef Červeň.

3.  Voľba  návrhovej  komisie: predseda Bc. Jozef Jurík, člen Ing. Miroslav Macek a Pavol Otruba.

4.  Voľba hlavného kontrolóra obce:

– prednosta úradu Ing. Ján /Zúbor informoval, že volebná komisia pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: Ing. Ján Žúbor, Bc. Jozef Jurík, Pavol Otruba a Anton Drengubiak dňa 20. 01. 2012 otvorila doručené obálky na funkciu hlavného kontrolóra – prihlásili sa 5 kandidáti a to: Martin Janoťák, Mgr. Jozef Kazárik, Radoslav Štyrák, Mgr. Juraj Šutor a Ing. Jana Zubajová. Všetci kandidáti splnili požadované kritéria. Vyzval prítomných kandidátov – Mgr. Jozefa Kazárik, Radoslava Štyráka, Mgr. Juraja Šutora a Ing. Janu Zubajovú, aby predniesli krátky príhovor, uviedli dôvody svojej žiadosti o funkciu hlavného kontrolóra. Potom rozdal poslancom hlasovacie lístky s menami piatich kandidátov a poslanci tajnou voľbou volili hlavného kontrolóra. Volebná komisia sa odobrala do kancelárie prednostu a po otvorení obálok konštatovala, že do II. kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov ( po styri ) – Mgr. Jozef Kazárik a Mgr. Juraj Šutor, Radoslav Štyrák získal 1 hlas a Martin Janoťák a Ing. Jana Zubajová nezískali žiadny hlas. Potom nasledovalo II. kolo volieb, poslanci obdržali hlasovacie lístky s dvoma kandidátmi a tajnou voľbou bol za hlavného kontrolóra na šesťročné obdobie zvolený počtom 5 hlasov p. Mgr. Jozef Kazárik, Mgr. Juraj Šutor získal v II. kole 4 halsy. Poslanci schválili plat hlavnému kontrolórovi obce vo výške: 1,54 násobok mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok prepočítaný na pracovný úväzok 5 hodín týždenne s nástupom  do funkcie 1. 3. 2012. P. starosta poprial novozvolenému hlavnému kontrolórovi všetko dobré k jeho zvoleniu a Mgr. Jozef Kazárik poďakoval poslancom za dôveru a vyjadril presvedčenie, že bude dobre spolupracovať s poslancami a starostom.

5. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:

– prednosta úradu rozdal poslancom, starostovi a novozvolenému hlavnému kontrolórovi plán riadnych zasadaní OZ a pracovných zasadaní poslancov na rok 2012.

– tiež informoval o potrebe úpravy – navýšenia cien za  odpredávané  pôvodne neknihované  pozemky a to :

– zastavané plochy a nádvoria: 5.-€/m2

– trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady, vodné plochy, ostatné plochy: 10.-€/m2.

Poslanci navrhnuté ceny schválili, za hlasovali 8 poslanci, zdržal sa 1 ( Ing. Miroslav Macek).

– prítomný Pavol Láštic mal pripomienky k zvyšovaniu cien, tiež sa mu nepozdáva vyberanie cintorínskych poplatkov – nájmov za hroby, a tiež by podľa neho sa malo vzdať viac úcty občanom odvlečeným do Ruska, zomrelým neznámym vojakom. Takisto má pripomienky k užívaniu verejných obecných pozemkov rôznymi skládkami dreva, štrku a pod. Tiež poukázal na nečistotu potokov, rôzne čierne skládky pri potokoch, ako aj nemožnosť vyjadrovať svoje názory cez bývalú internetovú stránku, načo reagoval Ambróz Otruba, že na uvedenej stránke sa objavovali aj  rôzne klamstvá, urážky, čo nebolo vhodné, lepšie je povedať si zoči voči o nejakom probléme, čo však niektorý pisateľom nevyhovuje.

– prednosta ďalej  informoval o potrebe schválenia miesta na umiestňovanie propagačných materiálov týkajúcich sa volieb do NR SR  a to  betónové skruže pred kultúrnym domom, čo aj všetci 9 poslanci schválili.

– ďalej informoval o doručených žiadostiach do druhého doplnku k Územnému plánu obce Zázrivá, ktorých je k dnešnému dňu 75, poslanci navrhli  dňom 10. 2. 2012 uzavrieť podávanie ťiadostí dňom 10. 02. 2012. Prednostovi úradu poslanci uložili osloviť Ateliér GAM Ružomberok o vypracovanie druhého doplnku k Územnému plánu obce Zázrivá.

– prednosta predniesol nasledovné žiadosti občanov:

1. Žiadosť p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá o pridelenie obecného bytu. Nakoľko v súčasnosti nemá obec ani jeden byt voľný, žiadosť vzalo OZ na vedomie všetkými 9 poslancami.

2. Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. Pavla Pazderu, Havrania 49, Zázrivá. Poslanci uvedenú žiadosť vzali na vedomie, za hlasovali všetci 9 poslanci OZ. V jarných mesiacoch sa vykoná obhliadka v teréne a rozhodne sa o žiadosti.

3. Žiadosť p. Kubáškovej, Stred 123, Zázrivá o osvetlenie križovatky ku pošte. Vykoná sa obhliadka, či by sa nedalo niektoré svetlo presunúť tak, aby križovatku a chodník popri ceste lepšie osvetlovalo. Žiadosť vzalo OZ na vedomie všetkými 9 poslancami.

4. Žiadosť  o odpredaj pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Petrovi Záňovi, bytom Športovcov 1179/34, Dolný Kubín v k. ú. Zázrivá, Dolina v zmysle predloženého geom. plánu č. 36433756-203/2011 a to: C KN parc. č. 1926/9 – orná pôda o výmere 225 m2 a C KN parc. č. 4625/13 – vodná plocha  o výmere 24 m2 – OZ schválilo za cenu: 10.-€/m2, odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad hodný osobitného  zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami žiadateľa. Za odpredaj hlasovali všetci 9 poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Stanislav Žúbor.

5. OZ rozhodlo neodpredať neknihovaný obecný pozemok parc. č.20939/3, ostatné plochy o výmere 27 m2 žiadateľke p. Zuzane Kôpkovej, Petrová 27, Zázrivá pri jej rodinnom dome, nakoľko je v uvedenom mieste pomerne úzka miestna komunikácia, odpredajom pozemku by sa ešte zhoršili šírkové pomery v danom mieste. Za neodpredaj hlasovali všetci 9 poslanci.

6.-7. Interpelácie poslancov, diskusia:

– p. starosta informoval, že obec bude musieť z rozpočtu obce vrátiť finančné prostriedky  vo výške 21.139,79 Eur do štátneho rozpočtu SR za nedodržanie podmienok pri verejnom obstarávaní na projekte Rekonštrukcia základnej školy Zázrivá. OZ vzalo uvedenú informáciu na vedomie. P. starosta bude ešte zisťovať, ako prišli k uvedenej sume. Ďalej informoval o nutnosti uhradenia pokuty vo výške  1.200 eur za opílenie líp na križovatke na Terchovú. Opílenie sa vykonalo vo väčšom rozsahu, ako nám bolo povolené Krajským úradom ŽP Žilina. Pokutu obci udelila Inšpekcia ŽP Žilina. P. starosta navrhol, že je ochotný uvedenú pokutu zaplatiť aj zo svojich peňazí, lebo súhlasil s väčším rozsahom opílenia líp, ale poslanci navrhli a aj schválili jej zaplatenie z rozpočtu obce, p. Ambróz Otruba uviedol, že  sa chránili záujmy našich občanov, hlavne rodiny Karcolovcov, ktorým uvedené lipy ohrozovali rodinný dom, v ktorom aj bývajú, lipy tiež ohrozovali blízke el.  a telefónne vedenia, štátnu komunikáciu, na ktorú pri silnejších vetroch padali suché konáre, odlomené konáre vetrom. Uvedené argumenty však zástupcovia ochrany prírody NP Malá Fatra, Inšpekcie ŽP Žilina  nevzali do úvahy a pokutu obci aj po odvolaní sa obce požadujú uhradiť.

– tiež p. starosta informoval, že na základe jednania s Mgr. Jánom Majdišom, vedúcim Domu Charitas Zázrivá, by sme mohli požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o pridelenie dvoch miest v Dome Charitas  Zázrivá. Po schválení Ministerstvom,  bude obec dostávať finančné prostriedky na dve miesta v Dome Charitas, ktoré bude Domu Charitas  obec následne  prevádzať na ich účet. Týmto sa zvýši počet miest v Dome Charitas, na ktoré bude štát doplácať.

– ďalej informoval o finančnom príspevku obce Zázrivá vo výške 3.502,93 eur na projekt  „Najmodernejšia cesta separácie pre takmer 30.000 obyvateľov  Terchovskej doliny“ podľa jednotlivých obcí.

–  p. starosta navrhol, aby sa dala vytvoriť ľadovú plochu na multifunkčnom ihrisku, čo aj poslanci schválili.

– Ján Štyrák, navrhol, aby pre potreby hasičského zboru, ale aj pre iné obecné potreby,  sa zakúpilo čerpadlo na vodu a dala sa voda čerpať zo Zázrivky.

– Jozef Červeň sa sťažoval na zimnú údržbu, či už vykonávanú našimi traktormi ( jedným obecným a dvoma prenajatými ) alebo Správou a údržbou ciest Dolný Kubín, ktorí túto zimu veľmi málo a nekvalitne udržiavajú cesty v ich správe na území našej obce. Navrhoval, aby všetky naše traktory najskôr odpratali sneh v centre obce – cesty, otočku v Ústredí, parkoviská, chodníky, lebo boli problémy s parkovaním, tiež sa ujazdený sneh nedá potom riadne z ciest očistiť a vznikli potom značné nerovnosti na cestách, parkoviskách.   P. starosta sa zastal našich pracovníkov, aj keď asi nie vždy včas nastúpili na odhŕňanie snehu, ale často museli čistiť aj št. cesty III. triedy, otočky na konečných, lebo boli nezjazdné, boli zapadnuté autobusy , autá, cesty v odľahlých častiach obce. S riaditeľom Správy a údržby ciest v Dolnom Kubíne, Ing. Oršuliakom, je veľmi ťažká dohoda, on síce sľúbi zariadiť požadovanú zimnú údržbu, ale málo kedy to aj splní. Tiež informoval, že sa zapožičala fréza, aby sa cesty mohli rozšíriť. V budúcnosti by bolo potrebné pre obec zakúpiť snehovú frézu na náš obecný traktor, ktorý sa bude musieť tomu prispôsobiť, čo by spolu s frézou boli náklady cca 12 tisíc eur.

– Stanislav Otruba mal pripomienku, že dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad sú rovnaké na celom území obce, ale pre občanov v jednotlivých osadách, kde nie sú vybudované  inžinierske siete  je to nespravodlivé. Ku kontajneru v Bielej má pripomienku, aby sa mu našlo vhodnejšie „dôstojnejšie“  miesto, tiež by sa v ňom nemali skladovať stavebné odpady, načo reagoval p. starosta, že stavebné odpady sa budú môcť voziť do  zberného dvora, kde sa potriedia podľa druhu odpadu.

 

Zapísal: Ing. Ján Žúbor                                                          Mgr. Matúš Mních

starosta  obce  Zázrivá

Overovatelia zápisnice:      Tibor Bílek                                       Jozef Červeň