VZN 2014

Názov
VZN 21-01-2014 o určení školských obvodov
VZN 18-02-2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Zázrivá.
Dodatok č.1 k VZN 07-21-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností