VZN 2015

Názov
VZN 12-03-2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá
VZN 07–22-2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá
VZN 14-02-2015 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
VZN 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
VZN 16–02-2015 o umiestňovaní volebných plagátov
VZN 6-10-2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a iologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady